Формування надсуперлативного значення в маркованих формах порівняння в поетичних текстах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Запорізький національний університет; Гельветика
Анотація
У представленій роботі розглядається питання формування потенційного надсуперлативного значення маркованих одиниць на основі синтезу їхньої граматичної форми, внутрішньої семантики й текстового контексту (у просторі поетичного твору). Була поставлена мета вибрати й описати приклади, у яких присутнє потенційне надсуперлативне значення як один із способів актуалізації лінгвокреативного потенціалу ступенів порівняння в структурі поетичного тексту. Вивчення й опис таких структур є актуальним, оскільки граматичний рівень мови сьогодні зазнає значних змін, особливий інтерес дослідників викликають нестандартні граматичні форми й оказіональні словотворчі процеси, а вивчення мови поезії як простору найбільшого прояву мовного потенціалу одиниць всіх рівнів – один із пріоритетних напрямів дослідження лінгвістики, що став особливо значущим останнім часом у зв’язку з розвитком лінгвокреалогії. Дослідження цього явища також дозволить заповнити певні лакуни при системному описі поетичної граматики мови, зокрема при описі функціонування категорії ступенів порівняння і її значень.Матеріалом дослідження стали фрагменти російськомовного віршованого тексту періоду XX–XXI століть, відібрані методом суцільної вибірки. У роботі розглянуті найбільш ємні й цікаві приклади (з погляду теми дослідження), що ілюструють процес формування надсуперлативного значення; аналізуються значення, яких набувають у текстовому контексті марковані структури з компаративними та суперлативними формами; виділяються характерні риси подібних структур і форм, а також пропонується короткий опис умов і процесів, що сприяють формуванню такого значення в поетичних текстах.Зроблено висновок про те, що процес формування надсуперлативного значення в площині поетичного тексту дозволяє виявити прихований креативний потенціал мовних одиниць, актуалізувати їхній креативний і експресивний потенціал, виділити значення, які перебувають на периферії семантичного поля. In the presented work, the issue of the formation of a potential super-superlative meaning of marked units based on the synthesis of their grammatical form, internal semantics and textual context (in the space of poetry) is considered. The goal was to select and describe examples in which there is a potential super-superlative meaning as one of the ways to actualize the linguocreative potential of the degrees of comparison in the structure of a poetic text. The study and description of such structures are relevant because the grammatical level of the language today is undergoing significant changes, the special interest of researchers is caused by non-standard grammatical forms and occasional word-formation processes, and the study of the language of poetry as a space for the greatest manifestation of the linguistic potential of units of all levels is one of the priority areas of research in linguistics, which has become especially significant in connection with the development of linguocreatorics. The study of this phenomenon will also make it possible to fill certain gaps in the systematic description of the poetic grammar, particularly in the description of the functioning of the category of comparison degrees and its meanings.The material of the research was the fragments of the Russian-language poetic text of the XX–XXI centuries, selected by the continuous sampling method. The paper considers the most extraordinary and interesting fragments (in light of the research topic) illustrating the process of formation of super-superlative meaning; the meanings are analyzed, which are acquired in the text context by the marked structures with comparative and superlative forms; the characteristic features of such structures and forms are highlighted, and a brief description of the conditions and processes that contribute to the formation of such meaning in poetic texts is offered.It is concluded that the process of forming a super-superlative meaning in the space of a poetic text makes it possible to reveal the hidden creative potential of linguistic units, to actualize their creative and expressive potential, to highlight the meanings that are on the periphery of the semantic field.
Опис
Ключові слова
маркованість, ступені порівняння, актуалізація мовних одиниць, прикметник, мова поезії, лінгвокреалогія, граматична форма, градуальність, ознака, markedness, degree of comparison, actualization of linguistic units, adjective, language of poetry, linguocreatorics, grammatical form, graduality, quality
Цитування
Четверик В. К. Формування надсуперлативного значення в маркованих формах порівняння в поетичних текстах / В. К. Четверик // Мова. Література. Фольклор. – Запоріжжя, 2022. – № 1. – C. 87–93.