Сучасні напрями розвитку музично-педагогічної освіти в КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Анотація
У публікації розглянуто розвиток музично-педагогічної освіти в Китайській Народній Республіці, яка пройшла у своєму становленні й розвитку ті ж етапи, що й система освіти в цілому та система педагогічної освіти. Розглянуто основні положення документа «Думки Генерального управління Державної ради з питань всебічного зміцнення та вдосконалення шкільної естетичної освіти», що був опублікований у вересні 2015 р. Важливість документу зумовлюється тим, що саме погляди на роль і значення естетичного виховання школярів визначають і стратегію підготовки педагогів до його реалізації, зокрема, підготовки вчителів музики в КНР. The publication deals with the development of music and pedagogical education in the People's Republic of China. Republic of China, which has gone through the same stages in its formation and development, as the education system as a whole and the system of teacher education. The main provisions of the of the document "Opinions of the General Office of the State Council on the issues of comprehensive strengthening and improvement of school Aesthetic Education", published in September 2015. The importance of the document is due to the fact that it is the views on the role and importance of aesthetic education of schoolchildren determine the the strategy of preparing teachers for its implementation, in particular, music teacher training in China.
Опис
Ключові слова
музично-педагогічна освіта, КНР, розвиток освіти, music and pedagogical education, China, education development
Цитування
Го Іцзян. Сучасні напрями розвитку музично-педагогічної освіти в КНР / Го Іцзян, К. А. Юр’єва // Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Умань, 9–10 квіт. 2020 р. / Уман. держ. пед. унт ім. П. Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – С. 20–25.