Особливості викладання математики в гуманітарних класах профільної школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Мітра
Анотація
Навчально-методичний посібник дозволяє ознайомити студентів з цілями, змістом та особливостями викладання математики в гуманітарних класах профільної школи, містить основні теоретичні відомості з дидактичної підготовки майбутніх учителів математики до роботи в гуманітарних класах з метою повторення, узагальнення й систематизації знань, що сприятиме покращенню їх професійної підготовки. Навчально-методичний посібник містить матеріали для організації навчальних занять з математики в загальноосвітніх навчальних закладах гуманітарного профілю. У посібнику наведено методичні розробки, що допоможуть вчителю організувати урок в гуманітарних класах профільної школи. The teaching-methodical guide allows students to get acquainted with the goals, content and features of teaching mathematics in the humanities classes of a specialized school, it contains basic theoretical information on the didactic training of future teachers of mathematics to work in the humanities classes with the aim of repeating, generalizing and systematizing knowledge, which will contribute to the improvement of their professional preparation The teaching and methodical manual contains materials for the organization of mathematics classes in general educational institutions of the humanitarian profile. The manual provides methodological developments that will help the teacher organize a lesson in the humanities classes of a specialized school.
Опис
Ключові слова
нетрадиційні заняття, математичні диктанти, навчально-методичний посібник, викладання математики, профільна школа, гуманітарні класи, non-traditional classes, mathematical dictations, educational and methodological manual, teaching mathematics, specialized school, humanities classes
Цитування
Жерновникова О. А. Особливості викладання математики в гуманітарних класах профільної школи : навч.-метод. посіб. для студ. мат. спец. / О. А. Жерновникова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [Мітра], 2016. – 78 с.