ФОРМУВАННЯ МЕДІАОСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія Національної гвардії України
Анотація
У публікації проаналізовано формування медіаосвітньої компетентності у здобувачів вищої освіти. Ефективним методом її формування на заняттях з філологічних дисциплін є залучення майбутніх фахівців до різних видів аналізу медіатекстів. Під час проведення наукових розвідок було сформульовано пропозицію, відповідно до якої забезпечувати оволодіння здобувачами зазначеними видами аналізу медіа текстів доречно під час викладання не тільки філологічних, але й інших дисциплін. The publication analyzes the formation of media education competence in of higher education students. An effective method of its formation in the classroom philological disciplines is to involve future specialists in various types of of media text analysis. In the course of scientific research, the following was a proposal was formulated according to which to ensure the mastery of students with these types of media text analysis is appropriate when teaching teaching not only philological but also other disciplines.
Опис
Ключові слова
медіаосвітня компетентність, вища освіта, процес викладання, філологічні дисципліни, media education competence, higher education, teaching process, philological disciplines
Цитування
Ткачов С. І. Формування медіаосвітньої компетентності у здобувачів вищої освіти у процесі викладання філологічних дисциплін / С. І. Ткачов, А. С. Ткачов, В. П. Пліс // Соціальні аспекти військово-професійної діяльності сектора безпеки і оборони: виклики сьогодення : зб. тез. доп. І Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Нац. акад. Нац. гвардії України ; [під ред. І. М. Трубавіної та ін.]. – Харків, 2021. – С. 305–307.