МОЖЛИВОСТІ АВТОРСЬКОГО МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ «PETRI NETS» ДЛЯ ПІДТРИМКИ ВИВЧЕННЯ ОСНОВ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ІНФОРМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета роботи – представити мобільний додаток авторів навчального та практичного призначення «Petri nets: just do it» та висвітлити його можливостей щодо підтримки вивчення основ алгоритмізації у межах ШКІ. Основою розробки додатку слід вважати теоретичні засади математичного апарату мереж Петрі (МП), які детермінують побудову моделі предметної області, а також структуру та функції додатку. Додаток було розроблено в Java на платформі Android Studio. Функціонал програми дозволяє працювати в різних режимах. Зокрема, він пропонує користувачеві будувати та досліджувати мережі Петрі, які моделюють роботу основних елементів алгоритмів. Це допоможе школярам більш ефективно засвоїти основи алгоритмізації. The aim of the paper is to represent the authors’ mobile application of educational and practical purpose «Petri nets: just do it» and to highlight its facilities as for support of the basics of algorithmization learning within the course of school Informatics. The theoretical foundations of application development should be considered the theoretical foundations of the mathematical apparatus of the Petri nets as well as the problems of algorithms learning at secondary school. They determine the domain model building, the structure and functions of the application. The application was developed in Java on the Android Studio platform. The functionality of the application enables the work in different modes. In particular, it offers a user to build and investigate Petri nets which model the work of basic elements of algorithms. It will help schoolchildren to learn the basics of algorithmization more effectively.
Опис
Ключові слова
авторський мобільний додаток, мережі Петрі, моделювання, основи алгоритмізації, authors’ mobile application, petri nets, modeling, basics of algorithmization
Цитування
Сівочка І. Г. Можливості авторського мобільного додатку «Petri nets» для підтримки вивчення основ алгоритмізації у шкільному курсі інформатики / І. Г. Сівочка, Л. Е. Гризун // Наумовські читання : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту, Харків, 14–15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – С. 36–38.