КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою статті є визначення критеріїв сформованості інформаційної грамотності учнів при вивченні математики у закладах загальної середньої освіти. У процесі дослідження встановлено, що критерії слід визначати на основі логічних та загально навчальних універсальних навчальних дій, якими має опанувати учень при вивченні математики. В роботі визначено когнітивний та процесуальний критерії, за якими слід оцінювати сформовану інформаційну грамотність учнів при вивченні математики. The purpose of the article is to determine the criteria for the formation of information literacy of students in the study of mathematics in institutions of secondary education. In the course of the research it was established that the criteria should be determined on the basis of logical and universal educational actions, which should be mastered by the student in the study of mathematics. The paper defines the cognitive and procedural criteria according to which students’ literacy should be assessed when studying mathematics.
Опис
Ключові слова
учні, заклад загальної середньої освіти, математика, інформаційна грамотність, критерії, students, general secondary education institution, mathematics, information literacy, criteria
Цитування
Полумісна Т. А. Критерії сформованості інформаційної грамотності учнів при вивченні математики у закладах загальної середньої освіти / Т. А. Полумісна, О. А. Жерновникова // Наумовські читання : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту, Харків, 14–15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – С. 89–91.