Vol. 2 No. 2 (2021)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 5
 • Документ
  СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021) Лошков, Ю. І.
  У статті висвітлено соціокультурні трансформаційні процеси, які впливають на розвиток сучасної музичної освіти в Україні. Визначено, що ідейною основою професійного музичного мистецтва європейського типу є розуміння музики як засобу морального виховання, на підставі осмислення формування музичної освіти в Україні. Доведено, що система навчальних та соціокультурних закладів, призваних забезпечувати функціонування музичної культури в сучасній Україні, склалася на основі естетики академічного музичного мистецтва. Виявлені трансформаційні процеси в галузі музичної освіти України, зумовлені соціокультурними зрушеннями. Отже, трансформації в галузі музичної освіти України зумовлені соціокультурними процесами як викликами ідейному фундаменту академічного музичного мистецтва. Соціальні зрушення спричиняють різнорівневі трансформації, які сучасниками неможливо оцінити адекватно. Так, культивування нових музичних спеціалізацій можна розглядати, з одного боку, як шлях академізації певних неакадемічних напрямів; з іншого, як початок деакадемізації музичної освіти. Питання, поставлені щодо невідповідності змісту академічної музичної освіти реаліям сучасної репрезентативної практики, свідчать про необхідність модернізації змістовних складових з метою підвищення конкурентоздатності випускника - професійного музиканта освітньої системи. Трансформації системного рівня також не можна сприймати днозначно. В цьому контексті вбачається можливим свідомо впливати та регулювати трансформаційні процеси за умови формулювання владою виваженої довгострокової культурної політики, а отже й розуміння місця та ролі музичного мистецтва в українському суспільстві. The purpose of the article is to transformational processes in modern music education in Ukraine. Author certain that ideological basis of professional musical art of European type is understanding of music as facilities of moral education, on the basis of comprehension what musical education was formed. Methods & methodology. The article has a set of methods typical for historical and pedagogical studies: historical, semiotic, contextual, typological. Results. It is well-proven that the system of the educational and sociocultural establishments called to provide functioning of musical culture in modern Ukraine was folded on the basis of aesthetics of academic musical art. Transformation processes are educed in the areas of musical formation of Ukraine, conditioned by social and cultural changes. Consequently, transformations in musical formation industry of Ukraine are predefined by social and cultural processes as calls to ideological foundation of academic musical art. Social changes cause transformations of different levels, which cannot be clearly estimated by contemporaries. Thus, cultivation of new musical specializations can be examined, from the one side, as a way of academic of certain unacademic directions; and from the other side, as deacademic beginning of musical education. The questions raise about the discrepancy between the content of academic music education and the realities of modern representative practice, point about the need to modernize the content components in order to increase the competitiveness of the graduate - a professional musician of the educational system. Conclusions. The system level transformations cannot be perceived simply. In this context consciously influence and regulate transformation processes are possible in condition of formulation the weighted long-term cultural politics by government, and consequently understanding of place and role of musical art in Ukrainian society.
 • Документ
  ВПЛИВ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СВІДОМОСТІ НА ВИКОНАВСЬКУ ВИРАЗНІСТЬ МУЗИЧНОГО ТВОРУ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021) Діте, Л. А.
  У статті, на основі філософської, музикознавчої, психолого-педагогічної літератури розкрити залежність виразності у виконанні музичних творів від еволюційних закономірностей розвитку музичного мистецтва, свідомості та духовного світогляду самого виконавця. Методи та методологія базуються на аналізі та систематизації наукової інформації щодо еволюційних процесів, що відбуваються у світі, музичному мистецтві та їх впливі на свідомість музиканта-виконавця, його виконавської майстерності. Наукова новизна статті полягає в тому, що засадах філософських концепцій визначено залежність виразності виконавця-музиканта, звуку музичного твору від його власної духовної субстанції Результати. У статті розглянуто проблеми музичного виконавства, певні закономірності щодо презентації музичних творів сформовані різними виконавськими епохами, які затверджували далеко не однозначне бачення питання сутності виразності виконавця. Акцентовано, що еволюційні процеси, що відбуваються у людській свідомості закономірно впливають на еволюцію композиторського мислення та виразність виконання музиканта. Виявлено, що в умовах сучасності, коли змінюється уявлення про природу людини, яка розглядається більш як вібраційна сутність, ніж як фізична, в розуміння виконавської виразності привносяться нові грані осмислення. Зазначено про те, що досягаючи рівня високочастотних вібрацій, виконавець вже здатний відобразити синтез двох світів – проявленого та не проявленого, отримуючи можливість розкрити особисту виразність, як зовнішній прояв висловлення душі. Наголошено на значущості музичної інтонації, яка виступає найвищим проявом виразності музичного виконання, розкриває онтологічний образ музиканта. Отже, з огляду на те, що музичний звук породжується духовною основою буття свого виконавця, важливим є досягнення власної глибини у втіленні звуку. The purpose of the article. Based on the philosophical, musicological, psychological and pedagogical literature, to reveal the dependence of expressiveness in the performance of musical works on the evolutionary patterns of development of musical art, consciousness and spiritual outlook of the performer himself. The methods and methodology are based on the analysis and systematization of scientific information on the evolutionary processes taking place in the world, musical art and their impact on the consciousness of the performing musician and his/her performance skills. The scientific novelty of the article lies in the fact that the dependence of the expressiveness of the performing musician, the sound of the musical work on his own spiritual substance is determined on the basis of philosophical concepts. Results. The article deals with the problems of musical performance, certain regularities in the presentation of musical works formed by different performing eras, which affirmed a far from unambiguous vision of the essence of the performer’s expressiveness. It is emphasized that the evolutionary processes taking place in human consciousness naturally affect the evolution of composer’s thinking and the expressiveness of a musician’s performance. It is revealed that in the conditions of modernity, when the idea of human nature is changing, which is considered more as a vibrational entity than as a physical one, new facets of understanding are introduced into the understanding of performing expressiveness. It is noted that by reaching the level of high-frequency vibrations, the performer is already able to reflect the synthesis of two worlds - manifested and unmanifested, getting the opportunity to reveal personal expressiveness as an external manifestation of the expression of the soul. The significance of musical intonation is emphasized, which is the highest manifestation of the expressiveness of musical performance, reveals the ontological image of the musician. Thus, given that the musical sound is generated by the spiritual basis of the existence of its performer, it is important to achieve one’s own depth in the embodiment of sound.
 • Документ
  РОЗРОБКА UX/UI ДИЗАЙНУ САЙТУ ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВ ХНПУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021) Житєньова, Н. В.
  В роботі розглянуто тенденції UX/UI дизайну освітніх сайтів закладів вищої освіти в Україні. Проаналізовано сайти факультетів мистецької освіти щодо юзабіліті та структурних елементів. Виокремлено необхідні аспекти для розробки дизайну сайту факультету мистецтв Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Використовувалися такі методи дослідження, як предметно-аналітичний для вивчення структурних та ілюстративних джерел; термінологічний прийом для однозначного розуміння істотних ознак дизайну; психологічний метод вербального визначення характеру зорового відчуття від фінальної стадії розробки дизайну сайту. Виявленні сучасних тенденцій UX/UI дизайну у розробці сайтів мистецького спрямування. Виокремленні необхідних структурних елементів розробки сайту факультету мистецтв Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Результати дослідження довели, що для розробки UX/UI дизайну сайту факультету мистецтв ХНПУ імені Г. С. Сковороди необхідно використовувати різні структурні елементи такі як: емоційний дизайн (використання візуально «живих» елементів для спонукання виникнення почуттів та реакції від користувачів); геометрична структура (використання класичних геометричних елементів для акцентуації); дизайн із розділеним екраном (використання умовно розділеного екрану на дві панелі контенту, що згортається у вертикальний блок в адаптивному дизайну); збільшення змісту тексту (повернення багаторівневих заголовків тощо); нові шрифти (уникнення класики і використання засічок, зміна розміру від слова до слова, використання напівпрозорого шрифту із перекриттям непрозорого, додавання жирного та курсивного нарису); адаптація під нові гаджети (забезпечення якісними збільшеними зображеннями для адаптивного дизайну); унікальна мікровзаємодія (наявність тактильних оглядів у адаптивному дизайні, тобто можливість змінювати відтінок для різних станів програми, візуалізацію завантаження потрібної сторінки, додавання анімації під час переходу, наявність оригінальної реакції на натискання певних кнопок на сайті). The main aim of the article is the improvement of the existing design of the Faculty of Arts of H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University website. Methods & methodology. Such research methods as subject-analytical for studying structural and illustrative sources; a terminological technique for a clear understanding of the essential features of design; a psychological method of verbal determination the nature of the visual sensation from the final stage of site design development were used. The scientific novelty consists in the comprehensive analysis of educational sites of higher education institutions of Ukraine in the direction of art education. Identification of modern trends in UX/UI design in the development of artistic sites. Highlighting the necessary structural elements of the development of the Faculty of H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University website. The results of the study proved that for the development of the UX/UI design of the website of the Faculty of Arts of the H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University it is necessary to use various structural elements, such as: emotional design (use of visually «live» elements to induce feelings and reactions from users); geometric structure (use of classic geometric elements for accentuation); split-screen design (using a conditionally split-screen design (using a conditionally split screen into two panels of content that collapses into a vertical block in responsive design); increasing the content of the text (returning multi-level headings, etc.); new fonts (avoiding the classics and using serifs, changing the size from word to word, using a semi-transparent font overlapping an opaque one, adding bold and italic writing); adaptation to new gadgets (providing high-quality enlarged images for adaptive design); unique micro-interaction (the presence of tactile reviews in adaptive design, i.e. the ability to change the shade for different states of the program, visualization of loading the desired page, adding animation during the transition, the presence of an original reaction to pressing certain buttons on the site).
 • Документ
  ВИКОРИСТАННЯ ЕВРИСТИЧНИХ МЕТОДІВ У ВИКОНАННІ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ З ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ДИСЦИПЛІН
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021) Омельченко, О. М.
  У статті висвітлено практичне значення використання евристичних методів у виконанні контрольних практичних завдань з дизайнерських дисциплін. На основі принципу послідовності консистентної інформації, методів евристичного аналізу, інтерпретації та стилізації, методу асоціацій визначається ефективність підготовки дизайнерів у вищих навчальних закладах, активізується творчий пошук, розвиваються навички графічного, пластичного, образного, цілісного формоутворення. у статті визначено та конкретизовано комплекс евристичних методів, здатних ефективніше вплинути на процес підготовки майбутніх дизайнерів, які допомагають розкрити індивідуальні здібності студентів, розвинути художнє мислення, смак, фантазію, сміливість до експерименту. Розкрито сутність евристичних методів навчання у виконанні практичних завдань з дизайнерських дисциплін. Висвітлено комплекс завдань з курсу «Основи композиції» (кольорознавство, формоутворення) з використанням евристичних методів (евристичного аналізу, інтерпретації та стилізації, методу асоціацій тощо). Надано приклади створення об’ємних композицій через ідеї розвитку та варіанти перетворення крапки в лінії, лінії в плями, плями в об’єм з використанням метру і ритму. Доведено ефективність представлених завдань у створенні декоративних композицій з будь яких матеріалів і технік: вітражу, гобелену, аплікації, інтарсії, розпису, ескізів абстрактної міні колекції одягу тощо. The purpose of the article is review, analysis and practical coverage of heuristic methods in the performance of control practical tasks in design disciplines. Methods & methodology. Based on the principle of the sequence of consistent information, methods of heuristic analysis, interpretation and stylization, the method of associations, the effectiveness of training designers in higher educational institutions is determined, creative search is activated, skills of graphic, plastic, figurative, integral form formation are developed. The scientific novelty of the article lies in the definition and specification of a set of heuristic methods that can more effectively influence the process of training future designers, help to reveal students’ individual abilities, develop artistic thinking, taste, imagination, and courage to experiment. Results. The essence of heuristic learning methods in the performance of practical tasks in design disciplines is revealed. A set of tasks from the course «Fundamentals of composition» (color science, form formation) using heuristic methods (heuristic analysis, interpretation and stylization, method of associations, etc.) are highlighted. Examples of creating three-dimensional compositions through development ideas and options for transforming dots into lines, lines into spots, spots into volume with the use of meter and rhythm are provided. The effectiveness of the presented tasks in creating decorative compositions from any materials and techniques has been proven: stained glass, tapestry, appliqué, intarsia, painting, sketches of an abstract mini collection of clothes, etc. Conclusions. The use of heuristic methods (heuristic analysis, interpretation and stylization, the method of associations, etc.) in the performance of practical tasks on the basics of composition (color science, form formation) helps to find individual abilities in a student, to reveal and develop artistic thinking, taste, imagination, courage to experiment, without which creative activity of the designer is impossible. The effectiveness of the presented tasks is determined in the creation of decorative compositions from any materials and techniques: stained glass, tapestry, appliqué, intarsia, painting, sketches of an abstract mini collection of clothes, etc.
 • Документ
  МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021) Беземчук, Л. В.; Фомін, В. В.
  Метою статті є висвітлення впливу інноваційних форм на підготовку майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі навчання в магістратурі. В контексті дослідження були використані методи: теоретичного аналізу мистецтвознавчої, методичної та педагогічної літератури; моделювання змісту музичної освіти та інші. Аналіз типу педагогічного мислення є базовим для студентів-магістрантів й охоплює оперативне мислення через жваве сприйняття найкращих методичних рішень, відходження від звичних стереотипів професійної діяльності через гнучке мислення, творче експериментування та новаторство, урахування можливостей моделювання сучасного уроку та передбачуваних результатів тощо. У ході дослідження було теоретично обгрунтовано значущість професійно-орієнтованих завдань в контексті вирішення питань професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах здобуття другого освітнього рівня вищої освіти. Визначено, що проектування освітніх програм для студентів за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) орієнтує здобувачів другого магістерського рівня на формування особливого типу поліфонічного мислення. Доведено, що такий тип мислення є пріоритетним для вирішення професійно-орієнтованих завдань на заняттях «Методика викладання дисциплін кваліфікації», «Практикум за кваліфікацією», «Методика викладання інтегрованого курсу мистетва в ЗОШ». Виділено етапність моделювання професійно-орієнтованих завдань: попередній етап впливає на хід наступного (метод перспективи та ретроспективи); вирішення складних ситуацій (метод емпатії, співпереживання); обов’язкова спільна діяльність учасників (метод комунікативного пошуку); опис психолого-педагогічної ситуації (метод конструювання змісту компонентів музичної освіти, кейс-метод) та об’єкта ігрового імітаційного моделювання (метод спостереження); контроль ігрового часу (метод фіксації); заздалегідь розроблена система аналізу та оцінок (метод рефлексії); особливості сприймання та аналізу мистецьких явищ (метод художньо-творчого аналізу); елементи художньо-творчого змагання (метод творчого діалогу). The purpose of the article is to determine the specifics of the professional training of the future music teacher in the conditions of the organization of distance education, where interactive forms and methods are given a significant importance. Methods & methodology. The research is based on the leading positions of scientists regarding the development of art education in today’s conditions – axiological, systemic, personal-activity and cultural based on the principle of integrity, mutual coherence, considering the integrative approach in the organization of the educational process. The scientific novelty of the article lies in the definition of interactive forms and methods of distance education, considering the specifics of training future music teachers for professional activity through the introduction of educational electronic courses, multimedia software and methodological support, the use of audio-video materials, television educational programs, etc. Results. The theoretical and practical aspects of the professional training of future music teachers in the conditions of distance learning on the Moodle platform are revealed. It has been proven that the specifics of the professional training of future music teachers in the process of organizing distance learning requires new development of program-pedagogical systems and software tools. Certain pedagogical conditions have been defined, including: the presence of clear goal-setting for teachers and students; computerization of the educational process in professional musical disciplines; mastering the technologies and means of distance learning, taking into account the specifics of music education; focusing on the selection of the content of educational and methodical material for distance learning and the creation of a favorable informational and methodical environment; the application of distance learning network technologies as an environment for the interaction of subjects of musical-pedagogical interaction. The advantages and disadvantages of organizing the educational process of future music teachers in the conditions of distance learning are presented. Recommendations regarding the use of effective technologies for the organization of distance education of future music teachers are provided.