РОЗРОБКА UX/UI ДИЗАЙНУ САЙТУ ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВ ХНПУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розглянуто тенденції UX/UI дизайну освітніх сайтів закладів вищої освіти в Україні. Проаналізовано сайти факультетів мистецької освіти щодо юзабіліті та структурних елементів. Виокремлено необхідні аспекти для розробки дизайну сайту факультету мистецтв Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Використовувалися такі методи дослідження, як предметно-аналітичний для вивчення структурних та ілюстративних джерел; термінологічний прийом для однозначного розуміння істотних ознак дизайну; психологічний метод вербального визначення характеру зорового відчуття від фінальної стадії розробки дизайну сайту. Виявленні сучасних тенденцій UX/UI дизайну у розробці сайтів мистецького спрямування. Виокремленні необхідних структурних елементів розробки сайту факультету мистецтв Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Результати дослідження довели, що для розробки UX/UI дизайну сайту факультету мистецтв ХНПУ імені Г. С. Сковороди необхідно використовувати різні структурні елементи такі як: емоційний дизайн (використання візуально «живих» елементів для спонукання виникнення почуттів та реакції від користувачів); геометрична структура (використання класичних геометричних елементів для акцентуації); дизайн із розділеним екраном (використання умовно розділеного екрану на дві панелі контенту, що згортається у вертикальний блок в адаптивному дизайну); збільшення змісту тексту (повернення багаторівневих заголовків тощо); нові шрифти (уникнення класики і використання засічок, зміна розміру від слова до слова, використання напівпрозорого шрифту із перекриттям непрозорого, додавання жирного та курсивного нарису); адаптація під нові гаджети (забезпечення якісними збільшеними зображеннями для адаптивного дизайну); унікальна мікровзаємодія (наявність тактильних оглядів у адаптивному дизайні, тобто можливість змінювати відтінок для різних станів програми, візуалізацію завантаження потрібної сторінки, додавання анімації під час переходу, наявність оригінальної реакції на натискання певних кнопок на сайті). The main aim of the article is the improvement of the existing design of the Faculty of Arts of H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University website. Methods & methodology. Such research methods as subject-analytical for studying structural and illustrative sources; a terminological technique for a clear understanding of the essential features of design; a psychological method of verbal determination the nature of the visual sensation from the final stage of site design development were used. The scientific novelty consists in the comprehensive analysis of educational sites of higher education institutions of Ukraine in the direction of art education. Identification of modern trends in UX/UI design in the development of artistic sites. Highlighting the necessary structural elements of the development of the Faculty of H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University website. The results of the study proved that for the development of the UX/UI design of the website of the Faculty of Arts of the H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University it is necessary to use various structural elements, such as: emotional design (use of visually «live» elements to induce feelings and reactions from users); geometric structure (use of classic geometric elements for accentuation); split-screen design (using a conditionally split-screen design (using a conditionally split screen into two panels of content that collapses into a vertical block in responsive design); increasing the content of the text (returning multi-level headings, etc.); new fonts (avoiding the classics and using serifs, changing the size from word to word, using a semi-transparent font overlapping an opaque one, adding bold and italic writing); adaptation to new gadgets (providing high-quality enlarged images for adaptive design); unique micro-interaction (the presence of tactile reviews in adaptive design, i.e. the ability to change the shade for different states of the program, visualization of loading the desired page, adding animation during the transition, the presence of an original reaction to pressing certain buttons on the site).
Опис
Ключові слова
UX/UI дизайн, тенденції UX/UI дизайну, юзабіліті, структура сайту, айдентика, адаптивний дизайн, UX/UI design, UX/UI design trends, usability, site structure, identity, adaptive design
Цитування
Житєньова Н. В. Розробка UX/UI дизайну сайту факультету мистецтв ХНПУ імені Г. С. Сковороди / Н. В. Житєньова // Professional Art Education. – 2021. – Vol. 2, No. 2. – Pp. 42–49.
Колекції