Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6031
Title: Особливі освітні потреби дитини як орієнтир перебудови системи дошкільної освіти в Україні
Other Titles: Особые образовательные потребности ребенка в качестве ориентира перестройки системы дошкольного образования в Украине
Special educational needs of the child as a reference point for the restructuring of the preschool education system in Ukraine
Authors: Олексенко, А.
Oleksenko, А.
Keywords: освітній процес
дошкільна освіта
особливі освітні потреби
інклюзивне навчання
магістерські роботи
образовательный процесс
дошкольное образование
особые образовательные потребности
инклюзивное обучение
магистерские работы
educational process
pre-school education
special educational needs
inclusive education
master's works
Issue Date: 19-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Олексенко О. Особливі освітні потреби дитини як орієнтир перебудови системи дошкільної освіти в Україні / А. Олексенко // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти, Харків, 19 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 23–25.
Abstract: У статті зазначено, що сьогодні становлення інклюзивного підходу в освіті вимагає докорінної перебудови світогляду освітянської спільноти, батьків, усього суспільства, створення сприятливих освітніх умов для будь-яких категорій дітей. Одним з основних суб’єктів діяльності з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти виступає вихователь закладу дошкільної освіти, який має отримати відповідні знання та уміння, оволодіти інклюзивною компетентністю. В статье указано, что сегодня становления инклюзивного подхода в образовании требует коренной перестройки мировоззрения образовательного сообщества, родителей, всего общества, создания благоприятных образовательных условий для любых категорий детей. Одним из основных субъектов деятельности с детьми с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования выступает воспитатель заведения дошкольного образования, который должен получить соответствующие знания и умения, овладеть инклюзивной компетентностью. The article states that today the formation of an inclusive approach in education requires a radical restructuring of the worldview of the educational community, parents, society as a whole, the creation of favorable educational conditions for all categories of children. One of the main subjects of activity with children with special educational needs in the conditions of inclusive education is an educator of a preschool institution, who must acquire the relevant knowledge and skills to master inclusive competence.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6031
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Олексенко А. ОСОБЛИВІ ОСВІТНІ ПОТРЕБИ ДИТИНИ.pdf839.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.