Використання мовного портфоліо у процесі вивчення іноземної мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», видавничий дім «Букрек»
Анотація
Мету і завдання статті розкрито через актуальність і практичну значущість мовного портфоліо учнів у процесі вивчення англійської мови на різних етапах шкільного курсу як важливого засобу мотивації навчальної діяльності, самоорганізації, самоконтролю, розвитку пізнавальних навичок і творчих здібностей для оцінки власного рівня володіння англійською мовою відповідно до європейських норм. У роботі використано комплекс методів теоретичного дослідження: аналіз методичних джерел з метою визначення ефективності використання мовного портфоліо в освітньому просторі; аналіз видів мовного портфоліо, його компонентів, етапів упровадження у процес навчання англійської мови; систематизація власного досвіду, використання мовного портфоліо учнів на уроках англійської мови. Основним результатом проведеної роботи є висновок, що використання мовного портфоліо сприяє вирішенню комунікативних завдань, розвиває різні види мовленнєвої діяльності учнів під час вивчення мови, формує стійку мотивацію діяльності учнів на уроці та в позаурочний час; поєднання методу мовного портфоліо з традиційними методами оцінювання дозволяє школярам практично застосовувати свої знання та навички, в цілому позитивно впливає на ефективність вивчення англійської мови. Перспективи подальших розвідок полягають в аналізі використання портфоліо у старших класах. Практичне значення полягає у пропонованому досвіді створення учнівського портфоліо як комплексу завдань, що дозволяє вивести процес навчання англійської мови в закладах загальної середньої освітина новий продуктивний рівень, підвищити якість уроку та вмотивованість учнів до вивчення англійської мови. Оригінальність дослідження забезпечує власний досвід роботи у системі освіти. Цель и задачи статьи раскрыто через актуальность и практическую значимость языкового портфолио учащихся в процессе изучения английского языка на разных этапах школьного курса как важного средства мотивации учебной деятельности, самоорганизации, самоконтроля, развития познавательных навыков и творческих способностей для оценки собственного уровня владения английским языком в соответствии с европейскими норм. В работе использован комплекс методов теоретического исследования: анализ методических источников с целью определения эффективности использования языкового портфолио в образовательном пространстве; анализ видов языкового портфолио, его компонентов, этапов внедрения в процесс обучения английскому языку; систематизация собственного опыта, использование языкового портфолио учащихся на уроках английского языка. Основным результатом проведенной работы является вывод, что использование языкового портфолио способствует решению коммуникативных задач, развивает различные виды речевой деятельности учащихся при изучении языка, формирует устойчивую мотивацию деятельности учащихся на уроке и во внеурочное время; сочетание метода языкового портфолио с традиционными методами оценки позволяет школьникам практически применять свои знания и навыки, в целом положительно влияет на эффективность изучения английского языка. Перспективы дальнейших исследований заключаются в анализе использования портфолио в старших классах. Практическое значение состоит в предлагаемом опыте создания ученического портфолио как комплекса задач, позволяет вывести процесс обучения английскому языку в учреждениях общего среднего образования на новый производительный уровень, повысить качество урока и мотивированность учеников к изучению английского языка. Оригинальность исследования обеспечивает собственный опыт работы в системе образования. The article shows the relevance and practical significance of usage leaners’ language portfolio in the study of the English language at different classes in school as an important means of motivation of learning activity, self-organization, self-control, development of cognitive skills and creative abilities, assessing one's own level of English as for European norms. The work used a set of theoretical research methods: analysis of methodical sources to determine the effectiveness of using language portfolio in the educational environment; analysis of language portfolio types, portfolio components, stages of implementation in the English learning; systematization of own experience of using students’ language portfolio at English lessons. The result of the work is the conclusion that the usage of language portfolio influences the communicative problems, develops various types of learners’ speech activity at different stages of language learning, forms a stable motivation for learners’ activities in class and after-hours. The combination of language portfolio with traditional assessment allows learners to use their knowledge and skills in practice, it influences positively the effectiveness of English learning. It is underlined that usage of language portfolio influences the effective English learning. Learners’ preparation to making European language portfolio is a long-term process. But if it is done systematically and complexly, it is possible to get the expected results. Such a way of learners’ evaluation and assessment gives positive results, the level of learners’ motivation rises in fact. Introduction of such an activity form as European language portfolio helps to achieve the new level of learners’ consciousness, where they elect, estimate, manage the learning process, making it modern and interesting. The prospects consist of the analysis of using portfolio with high school students.The practical value consists of the offered complex of exercises forlearners’ portfolio asthe mean that allows to achieve the best results in English learning at schools, to improve a lesson quality and learners’ motivation while English learning. The research uniqueness is provided by our own teacher’s experience in education system.
Опис
Ключові слова
використання, навчання, мовне портфоліо, англійська мова, учень, учитель, использование, обучение, языковое портфолио, английский язык, learner, teacher, ученик, usage, learning, language portfolio, the English language, learner, teacher
Цитування
Костікова І. І. Використання мовного портфоліо у процесі вивчення іноземної мови / І. І. Костікова // Проблеми освіти : зб. наук. пр. / Держ. наук. установа "Інститут модернізації змісту освіти" ; [редкол.: Ю. І. Завалевський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Букрек, 2018. – Вип. 89. – С. 145–159.