ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РОЗГЛЯД СКАРГ НА ПОСТАНОВИ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті на основі аналізу норм чинного законодавства про звернення громадян та оскарження незаконних дій чи бездіяльності органів адміністративної юрисдикції, а також наукових праць та матеріалів практики піднімаються проблеми правового регулювання відносин, що виникають з приводу оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення, та вносяться пропозиції з їх вирішення шляхом внесення змін у законодавство. В статье на основе анализа норм действующего законодательства об обращениях граждан и обжаловании незаконных действий или бездеятельности органов административной юрисдикции, а также научных трудов и материалов практики поднимаются проблемы правового регулирования отношений, которые возникают в связи с обжалованием постановлений по делам об административных правонарушениях, и вносятся предложения по их разрешению путем внесения изменений в действующее законодательство. In the article, based on the analysis of the norms of the current legislation on citizens‘ appeals and appeals against unlawful actions or inaction of the administrative jurisdiction, as well as scientific works and materials of practice, the problems of legal regulation of relations arising in connection with appeals of rulings in cases of administrative violations are raised and proposals are made on them solution by amending the legislation.
Опис
Ключові слова
адміністративне судочинство, адміністративний суд, звернення громадян, постанова у справі про адміністративне правопорушення, скарга, суд, административное судопроизводство, административный суд, обращения граждан, постановление по делу об административном правонарушении, жалоба, суд, administrative proceedings, administrative court, citizens‘ appeals, a ruling in an administrative offense case, a complaint, a court
Цитування
Компанієць І. М. Місце та роль адміністративного права в сучасному державотворенні / І. М. Компанієць, А. О. Нечитайленко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків : ХНПУ, 2019. – Вип. 30. – С. 94–98.