ВИКОРИСТАННЯ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
SТEM-освіта поєднує в собі елементи міжпредметних зв’язків, використовуючи різні методи та прийоми навчання. Фундаментом концепції є інтеграція природничих наук, математичних та технічних дисциплін. У сучасному світі завданням освітнього процесу є впровадження STEM-технологій та створення умов для розвитку творчого потенціалу учнів, креативного самостійного критичного мислення. STEM-освіта – це актуальний спосіб створення того середовища, яке зможе виховувати дітей-новаторів, цілеспрямованих, надійних та творчих особистостей, допомагає швидше та легше адаптуватись у світі та мати у подальшому попит на ринку праці. STEM education combines elements of interdisciplinary connections, using various methods and teaching methods. The foundation of the concept is the integration of natural sciences, mathematics and technical disciplines. In today's world, the task of the educational process is to implement STEM technologies and create conditions for the development of students' creative potential, creative independent critical thinking. STEM education is a relevant way of creating an environment that can raise children who are innovators, goal-oriented, reliable and creative individuals, helps to adapt faster and easier in the world and to be in demand in the labor market in the future.
Опис
Ключові слова
STEM-технології, освітній процес, природничі науки, учні, STEM technologies, educational process, natural sciences, pupils
Цитування
Гладкіх А. М. Використання STEM-технологій на уроках природничого циклу / А. М. Гладкіх, І. М. Журавльова // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 69–71.