Доцільність використання Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) для утилізації синтетичних полімерів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Проблема утилізації синтетичних полімерів вимагає від наукової спільноти вести пошук біодеструкторів здатних їх переробляти. Нещодавно з’явились роботи, в яких вказано на можливість гусениць Galleria mellonella L. впливати на цілісність синтетичних полімерів. Еволюційно цей вид пов'язаний з бджолиними вуликами і здатен перетравлювати і засвоювати бджолиний віск. Питання щодо можливості перетравлювати поліетилен цією комахою залишається відкритим. У проведених дослідженнях проаналізовано вплив додавання поліетилену у штучне живильне середовище на біологічні показники воскової вогнівки при розведенні у лабораторних умовах. Показано, що додавання у стандартне живильне середовище поліетилену у пропорції 1/4 та 1/3 не впливають на біологічні показники культури. Життєздатність гусениць та лялечок залишається в межах контролю. При додаванні поліетилену до ШЖС у розмірі 1/2 спостерігається зниження життєздатності на стадії личинки на 23 %. Життєздатність лялечок булла в межах контролю, індивідуальна плодючість значимо не відрізнялась. При вмісті 3/4 поліетилену у складі ШЖС спостерігалось значне зниження життєздатності лялечок на 61% Зі збільшенням кількості поліетилену в ШЖС спостерігалось згасання життєдіяльності комах, що свідчить про неможливість його перетравлення (утилізації). Спостерігалась затримка розвитку і неможливість відтворення популяції. Відмічалось зниження індивідуальної плодючості самок у 6 разів у порівнянні з контрольним варіантом. Тривалість розвитку у варіанті, де ¾ об’єму ШЖС складав поліетилен, була на 30 діб довшою за контроль. Співвідношення статей в даному дослідженні в середньому складало 44 % – самки та 56 % – самці. Внаслідок зменшення біологічних показників культури Galleria mellonella при вживанні поліетилену можна стверджувати, що гусениці не перетравлюють поліетилен, але мають у складі травної системи ферменти, або бактерії здатні вплинути на цілісність цієї речовини. Проблема утилизации синтетических полимеров требует от научного сообщества вести поиск биодеструкторов, способных их перерабатывать. Недавно появились работы, в которых указано на возможность гусениц Galleria mellonella L. влиять на целостность синтетических полимеров. Эволюционно этот вид связан с пчелиными вуликами и способен переваривать и усваивать пчелиный воск. Вопрос о возможности переваривать полиэтилен этим насекомым остается открытым. В проведенных исследованиях проанализировано влияние добавления полиэтилена в искусственную питательную среду на биологические показатели восковой огневки при разведении в лабораторных условиях. Показано, что добавление в стандартную питательную среду полиэтилена в пропорции 1/4 и 1/3 не влияют на биологические показатели культуры. Жизнеспособность гусениц и куколок остается в пределах контроля. При добавлении полиэтилена в ШЖС в размере 1/2 наблюдается снижение жизнеспособности на стадии личинки на 23%. Жизнеспособность куколок была в пределах контроля, индивидуальная плодовитость существенно не отличалась. При содержании 3/4 полиэтилена в составе ШЖС наблюдалось значительное снижение жизнеспособности куколок на 61%. С увеличением количества полиэтилена в ШЖС наблюдалось угасание жизнедеятельности насекомых, что свидетельствует о невозможности его переваривания (утилизации). Наблюдалась задержка развития и невозможность воспроиизведения популяции. Отмечалось снижение индивидуальной плодовитости самок в 6 раз по сравнению с контрольным вариантом. Продолжительность развития в варианте, где ¾ объема ШЖС составлял полиэтилен, была на 30 суток длиннее контрольного. Соотношение полов в данном исследовании в среднем составляло 44% - самки и 56% - самцы. Вследствие уменьшения биологических показателей культуры Galleria mellonella при употреблении полиэтилена можно утверждать, что гусеницы не переваривают полиэтилен, но имеют в составе пищеварительной системы ферменты, или бактерии, способные повлиять на целостность этого вещества. The problem of waste processing of synthetic polymers makes scientific society look for biodestructors that can digest them. Recently there have appeared some studies that claimed that caterpillars Galleria mellonella L. can influ-ence the integrity of synthetic polymers. In terms of evolution, this species is related to beehives and can digest bee wax. The capability of this insect to digest polyethylene is still under issue. During the research, it was analyzed how the addition of polyethylene to the artificial nutrient medium affects the biological parameters of Pyralidae when cultured in the laboratory. It was shown that adding polyethylene to the standard nutrient medium in proportions of 1/4 та 1/3 does not influence the biological parameters of the species. The viability of caterpillars and chrysalides stays within the control framework. Adding polyethylene to the artificial nutrient medium in proportions of 1/2 leads to 23% lower via-bility during the pupa phase. The viability of chrysalides was within control framework and their individual fertility didThe problem of waste processing of synthetic polymers makes scientific society look for biodestructors that can digest them. Recently there have appeared some studies that claimed that caterpillars Galleria mellonella L. can influ-ence the integrity of synthetic polymers. In terms of evolution, this species is related to beehives and can digest bee wax. The capability of this insect to digest polyethylene is still under issue. During the research, it was analyzed how the addition of polyethylene to the artificial nutrient medium affects the biological parameters of Pyralidae when cultured in the laboratory. It was shown that adding polyethylene to the standard nutrient medium in proportions of 1/4 та 1/3 does not influence the biological parameters of the species. The viability of caterpillars and chrysalides stays within the control framework. Adding polyethylene to the artificial nutrient medium in proportions of 1/2 leads to 23% lower via-bility during the pupa phase. The viability of chrysalides was within control framework and their individual fertility didThe problem of waste processing of synthetic polymers makes scientific society look for biodestructors that can digest them. Recently there have appeared some studies that claimed that caterpillars Galleria mellonella L. can influ-ence the integrity of synthetic polymers. In terms of evolution, this species is related to beehives and can digest bee wax. The capability of this insect to digest polyethylene is still under issue. During the research, it was analyzed how the addition of polyethylene to the artificial nutrient medium affects the biological parameters of Pyralidae when cultured in the laboratory. It was shown that adding polyethylene to the standard nutrient medium in proportions of 1/4 та 1/3 does not influence the biological parameters of the species. The viability of caterpillars and chrysalides stays within the control framework. Adding polyethylene to the artificial nutrient medium in proportions of 1/2 leads to 23% lower via-bility during the pupa phase. The viability of chrysalides was within control framework and their individual fertility didnot differ significantly. When the artificial nutrient medium contained 3/4 of polyethylene, the viability of chrysalides decreased significantly by 61%. Increasing the quantity of polyethylene in the artificial nutrient medium led to the ex-tinguished viability which means polyethylene cannot be digested (processed). In this case, the experiment showed a delay in the development and the population reproduction was impossible. In addition to that, the individual fertility of females decreased 6 times if compared to the control group. The development phase under the conditions when the arti-ficial nutrient medium contained ½ of polyethylene was 30 days longer than the development phase of the control group. The sex correlation in this research was 44 % of females and 56 % of males on average. As the results demon-strated the decrease of biological parameters of Galleria mellonella species when using polyethylene, we can assert that caterpillars do not digest polyethylene but in their digestive system, they have enzymes or bacteria that can influ-ence the integrity of polyethylene.
Опис
Ключові слова
утилізація відходів, біодеструктори, воскова міль, штучне живильне середовище, життєздатність, техноценоз, технічна ентомологія, утилизация отходов, биодеструкторы, восковая моль, искусственная питательная среда, жизнеспособность, техноценоз, техническая энтомология, waste processing, biodestructors, wax moth, artificial nutrient medium, viability, technocenosis, technical entomology
Цитування
Доцільність використання Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) для утилізації синтетичних полімерів / Я. О. Бачинська, Т. Ю. Маркіна та ін. // Biodiversity. Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія : наук. журн. – 2020. – T. 22, №1. – С. 45–54.