ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ЗАСОБІВ НАОЧНОСТІ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Анотація
В статті йдеться мова про особливості використання новітніх засобів наочності на уроках математики. Аналіз застосування новітніх засобів наочності (програми) дозволив їх класифікувати за найбільшою продуктивністю у навчанні математиці в школі. Серед них визначаються комп'ютерні програми: GRAN1, GRAN-2D, GRAN-3D, DG, ТерМ VII, «Системи лінійних рівнянь», CABRI 3D, «Малюємо по координатах», Graph, GeoGebra. Використання цих програм дає можливість учню розв’язувати окремі завдання, не знаючи відповідного аналітичного апарата, правил перетворення виразів, вони нескладні у застосуванні, оснащені інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Приведені результати досліджень, які показали можливість застосування новітніх засобів наочності з метою підвищення продуктивності навчання. В статье идет речь об особенностях использования новейших средств наглядности на уроках математики. Анализ применения новейших средств наглядности (программы) позволил их классифицировать по наибольшей продуктивности в обучении математике в школе. Среди них определяются компьютерные программы: GRAN1, GRAN-2D, GRAN-3D, DG, ТерМ VII, «Системы линейных уравнений», CABRI 3D, «Рисуем по координатам», Graph, GeoGebra. Использование этих программ даёт возможность ученику решать отдельные задачи, не зная соответствующего аналитического аппарата, правил преобразования выражений, они несложны в применении, оснащены интуитивно понятным интерфейсом. Приведены результаты исследований, которые показали возможность применения новейших средств наглядности с целью повышения продуктивности обучения.
Опис
Ключові слова
новітні засоби наочності, уроки математики, комп'ютерні програми навчання, студентські роботи, новейшие средства наглядности, уроки математики, компьютерные программы обучения, студенческие работы, the newest means of clarity, lessons of mathematics, computer training programs, student work
Цитування
Тертюхова В. О. Особливості використання новітніх засобів наочності на уроках математики / В. О. Тертюхова, Л. М. Калашнікова // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 24–26.