Роль колориту при створенні сюжетної картини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджено роль колориту при створенні сюжетної картини. Питання колірної гармонії досить докладно проаналізовано на роботах Б. Базима, Л. Бичкова, Г. Носенко, В. Овсійчук, Т. Печенюк та ін. Отримані результати сприятимуть у розробці і практичному використанні в освітньому процесі закладів вищої освіти діагностичного інструментарію для виявлення рівнів сформованості основ художньої майстерності у майбутніх учителів образотворчого мистецтва; оновленні змісту традиційних лекцій у межах програм фахових дисциплін. Також результати та поданий у дослідженні матеріал може бути використаний у педагогічній і художній практиці. The paper investigates the role of color in creating a plot picture. The issue of color harmony is analyzed in detail in the works of B. Bazym, L. Bychkov, G. Nosenko, V. Ovsiychuk, T. Pechenyuk and others. The obtained results will contribute to the development and practical use in the educational process of higher education institutions of diagnostic tools to identify the levels of formation of the basics of artistic skills in future teachers of fine arts; updating the content of traditional lectures within the programs of professional disciplines. Also, the results and material presented in the study can be used in pedagogical and artistic practice.
Опис
Ключові слова
колорит, сюжетна картина, живопис, колірна гармонія, flavor, story picture, painting, color harmony
Цитування
Канделакі Т. В. Роль колориту при створенні сюжетної картини : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (образотвор. мистецтво) / Т. В. Канделакі ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. образотвор. мистецтва. – Харків, 2022. – 58 с. : іл. + дод.
Колекції