Впровадження нових технологій біопереробки поліетилену з використанням гусениць великої вощаної молі (Galleria Mellonella Linnaeus,1758)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У результаті проведення досліджень було встановлено висока ефективність та екологічна доцільність використання трихограми для боротьби з шкідливою ентомофауною, а матеріали наукової роботи можна використовувати для пропаганди поширення методів біологічного захисту культурних рослин серед власників фермерських господарств та приватних осіб, які мають присадибні ділянки. В результате проведения исследований было установлена высокая эффективность и экологическая целесообразность использования трихограммы для борьбы с вредной энтомофауной, а материалы научной работы можно использовать для пропаганды распространения методов биологической защиты культурных растений среди владельцев фермерских хозяйств и частных лиц, имеющих приусадебные участки. As a result of the research, the high efficiency and environmental feasibility of using trichograms to combat harmful entomofauna was established, and the materials of scientific work can be used to propagate the spread of biological protection methods for cultivated plants among farm owners and private individuals with household plots.
Опис
Ключові слова
зоологія, нові технології, біопереробка поліетилену, гусениці, велика вощана моль, зоология, новые технологии, биопереработка полиэтилена, гусеницы, большая восковая моль, zoology, new technologies, polyethylene bioprocessing, caterpillars, large wax moth
Цитування
Мазур В. Р. Впровадження нових технологій біопереробки поліетилену з використанням гусениць великої вощаної молі (Galleria Mellonella Linnaeus,1758) / В. Р. Мазур // Харківський природничий форум : І Міжнар. конф. мол. учен., Харків, 19-20 квіт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 74–75.