ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ НА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Державний біотехнологічний університет
Анотація
У статті досліджено вплив інформаційної війни на глобалізаційні процеси. Інформаційна війна стає неодмінною складовою сучасної глобалізації, відіграючи ключову роль у взаємодії держав, корпорацій, та суспільства в цілому і породжує значні виклики для міжнародної безпеки, економіки та довіри між державами. Розвиток стратегій протидії дезінформації та кіберзагрозам, а також міжнародної співпраці у сфері інформаційної безпеки є ключовим завданням для забезпечення глобальної стабільності та безпеки. Інформаційне протистояння в російсько-українській війні, засноване на сучасних методах інформаційно-психологічної війни та кібератаках, має серйозний вплив на міжнародні відносини та глобальну стабільність та потребує подальшого дослідження та врегулювання. The article examines the impact of information warfare on globalization processes. Information warfare is becoming an indispensable component of modern globalization, playing a key role in the interaction of states, corporations, and society as a whole and generating significant challenges for international security, economy, and trust between states. The development of strategies to combat disinformation and cyber threats, as well as international cooperation in the field of information security, is a key task for ensuring global stability and security. The information confrontation in the Russian-Ukrainian war, based on modern methods of informational and psychological warfare and cyber attacks, has a serious impact on international relations and global stability and needs further research and resolution.
Опис
Ключові слова
інформаційна війна, глобалізація, міжнародна безпека, кібератаки, аспірантські роботи, information war, globalization, international security, cyber attacks, postgraduate works
Цитування
Кожушко В. В. Вплив інформаційної війни на глобалізаційні процеси: виклики та перспективи / В. В. Кожушко // Права людини в глобалізованому світі: сучасний стан, шляхи реалізації та механізми захисту [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 19 квіт. 2024 р. – Харків, 2024. – C. 301–303.