ПОНЯТТЯ СВОБОДИ В КИТАЙСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається значення поняття СВОБОДА для китайського народу. Автори звертаються до розуміння свободи, розглянутого в давньокитайських філософських вченнях, пояснюють, що саме пильна увага до поняття СВОБОДИ з давніх часів зумовила постійну боротьбу китайців за свою особисту свободу і свободу своєї держави. У статті представлено сучасне розуміння свободи, яке гарантується Конституцією Китаю. Показано розвиток незалежних ЗМІ в сучасному китайському суспільстві. Окремо йдеться про свободу віросповідання китайців та їхнє право належати до будь-якої релігійної конфесії. У статті також наводиться семантичний аналіз слова "свобода" в китайській мові, значення його морфем, а також аналогія внутрішнього змісту цього слова з концепцією СВОБОДИ одного з даоських філософів. Зроблено висновок про важливість почуття свободи для китайців як у давнину, так і в наш час. The article deals with the meaning of the concept FREEDOM for the Chinese people. The authors refer to the understanding of freedom, considered in ancient Chinese philosophical doctrines, explain that it was precisely the close attention to the concept of FREEDOM since ancient times that led to the constant struggle of the Chinese for their personal freedom and the freedom of their state. The article provides a modern understanding of freedom, which is guaranteed by the Chinese Constitution. It shows the development of independent media in modern Chinese society. It also specifically refers to the freedom of religion of the Chinese and their right to belong to any religious denomination. The article also provides a semantic analysis of the word "freedom" in Chinese, the meaning of its morphemes, as well as an analogy of the inner meaning of this word with the concept of FREEDOM of one of the Taoist philosophers. The article concludes about the importance of a sense of freedom for the Chinese, both in ancient times and at the present time.
Опис
Ключові слова
Китай, свобода в Китаї, китайське суспільство, свобода в даосизмі, Стародавній Китай, сучасний Китай, China, freedom in China, Chinese society, freedom in Taoism, Ancient China, Modern China
Цитування
Руда Н. В. Поняття свободи в китайсьму суспільстві / Н. В. Руда, Л. С. Калашник // Аргументи сучасної філології: свобода та безпека : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., Харків, 6–7 квіт. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 188–192.