Аналіз розподілу важких металів в проростках кукурудзи із застосуванням гістохімічного методу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Виявлено специфіку впливу кожного металу і рівня його забруднення на розвиток рослин. Запропоновано використання гистохимического методу для визначення закономірностей освіти важких металів в рослинах і їх розподілу в органах і тканинах на ранніх стадіях онтогенезу. Выявлена специфика влияния каждого металла и уровня его загрязнения на развитие растений. Предложено использование гистохимического метода для определения закономерностей образования тяжелых металлов в растениях и их распределения в органах и тканях на ранних стадиях онтогенеза. The specificity of the influence of each metal and its pollution level on the development of plants is revealed. The use of histochemical method was proposed for determining patterns of heavy metals in plants and their distribution in the organs and tissues in the early stages of ontogenesis.
Опис
Ключові слова
важкі метали, забруднення, гістохімічний метод, дітизон, біоіндикатор, тяжелые металлы, загрязнение, гистохимический метод, биоиндикатор, heavy metals, contamination, histochemical method, dithizon, bioindicator
Цитування
Журавльова І. М. Аналіз розподілу важких металів в проростках кукурудзи із застосуванням гістохімічного методу / І. М. Журавльова, А. Г. Лютенко // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 83–86.