Організація самостійної роботи студентів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-12-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний медичний університет
Анотація
Самостійна робота студента є самоосвітньою роботою, заснованою на особистій зацікавленості, що включає вивчення літературних джерел понад навчальної програми, сприяючи підготовці студентів як фахівців. Спонукальна функція самостійної роботи полягає в стимулюванні потреби додаткової післянавчальної пізнавальної праці. Цьому сприяє пізнавальне завдання. Ядром у будь-якій самостійній роботі виступає пізнавальне завдання, що відповідає конкретним дидактичним цілям і передбачає просування студентів від нижчих до вищих рівнів розумової діяльності В управлінні самостійної роботи студентів можна виділити наступні основні компоненти: мотиваційний, орієнтаційно-настановний, коригувальний, контрольно-оцінний. The student's independent work is self-educational work based on personal interest, which includes the study of literary sources beyond the curriculum, contributing to the preparation of students as specialists. The motivating function of independent work is to stimulate the need for additional post-educational cognitive work. This is facilitated by the cognitive task. The core of any independent work is a cognitive task that meets specific didactic goals and involves the advancement of students from lower to higher levels of mental activity. In the management of independent work of students, the following main components can be distinguished: motivational, orientation-instructive, corrective, control-evaluative.
Опис
Ключові слова
студенти, самостійна робота, навчальний процес, пізнавальні завдання, основні компоненти, Students, independent work, educational process, cognitive tasks, main components
Цитування
Організація самостійної роботи студентів / Р. О. Бачинський, Т. М. Попова, Є. Д. Андросов, Я. О. Бачинська // Сучасні концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах : матеріали XIV Міжрегіон. наук.-метод. інтернет-конф., Харків, 14–15 груд. 2021 р. – Харків, 2021. – С. 159–161.