ВПЛИВ СЕРЕДОВИЩА СПІЛКУВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ З ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Анотація
У статті представлений теоретико-практичний аналіз проблеми формування діалогічної компетентності дитини, а саме фактори впливу на цей процес батьків та фахівців. Приділено увагу причинам, які можуть перешкоджати формуванню діалогу у дошкільному віці при наявності у дитини порушення інтелектуального розвитку, проаналізовано структуру комунікативно-мовленнєвої діяльності у сфері діалогічного спілкування. Зроблено акцент на використанні методу аналізу відеозаписів для визначення можливостей та бар’єрів соціального середовища дитини фахівцем спільно з батьками. Перспективою подальшого дослідження визначено розробку системного індивідуально-орієнтованого підходу в аналізі та визначенні базових аспектів, на які треба звертати увагу при проведенні психолого-педагогічної діагностики щодо проблеми формування діалогічної компетентності дошкільника з порушенням інтелектуального розвитку. The article presents a theoretical and practical analysis of the problem of the formation of a child's dialogic competence, namely the factors influencing this process by parents and specialists. Special emphasis is put on the reasons that can prevent the formation of dialogue in preschool age when the child has a violation of intellectual development, the structure of communicative and speech activity in the field of dialogic communication is analyzed. Emphasis is placed on using the video analysis method to determine the opportunities and barriers of the child's social environment by a specialist together with parents. The prospect of further research is the development of a systematic individual-oriented approach in the analysis and definition of basic aspects that should be paid attention to when conducting psychological-pedagogical diagnostics regarding the problem of forming the dialogic competence of a preschooler with a violation of intellectual development.
Опис
Ключові слова
комунікативно-мовленнєва компетентність, діти дошкільного віку, порушення інтелектуального розвитку, діалогічна компетентність, соціальне середовище, communicative and speech competence, preschool children, intellectual development disorders, dialogic competence, social environment
Цитування
Якуба Л. С. Вплив середовища спілкування на формування діалогічної компетентності дошкільників з порушенням інтелектуального розвитку / Л. С. Якуба // Теорія і практика спеціальної педагогіки та психології : зб. наук. пр. – Київ, 2023. – Вип. 11. – С. 129–136.