Еволюція української еліти в ході національно-визвольної революції 1648–1676 рр.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито, що процес елітотворення розпочався на основі досвіду урядування в козацькому регіоні й політичних цінностях протоеліти, що формувалися в 1620–1630-х рр. у середовищі Війська Запорозького. Цей процес відзначався не прямолінійністю висхідного розвитку, а звивистістю, чергуванням етапів піднесення з кризами, які в підсумку й зумовили його невдачу. В статье раскрыто, что процесс элитотворения начался на основе опыта управления в казацком регионе и политических ценностях протоэлиты, которая формировалась в 1620–1630-х гг. в среде Войска Запорожского. Этот процесс характеризовался не прямолинейностью восходящего развития, а извитостью, чередованием этапов подъема с кризисами, которые в итоге и предопределили его неудачу. The article reveals that the process of elite formation began on the basis of the experience of governing the Cossack region and the political values of the proto-elite, which were formed in the 1620s and 1630s among the Zaporozhian Army. This process was marked not by the straightforwardness of the ascending development, but by the tortuosity, the alternation of the stages of rise with the crises, which ultimately led to its failure.
Опис
Ключові слова
українська революція XVII ст., козацтво, політична еліта, Хмельницький Б., Військо Запорозьке, магістерські роботи, украинская революция XVII в., казачество, политическая элита, Хмельницкий Б., Войско Запорожское, магистерские работы, Ukrainian revolution of the XVII c., Cossacks, political elite, Khmelnytsky B., Zaporozhye army, master's works
Цитування
Омельченко В. О. Еволюція української еліти в ході національно-визвольної революції 1648–1676 рр. / В. О. Омельченко // Богдан Хмельницький: історична постать у контексті процесів українського державотворення : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 425-й річниці від дня народження гетьмана, Харків,14 трав. 2021р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. С. Гончарова та ін.]. – Харків, 2021. – С. 126–134.