РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ У ПРОФІЛАКТИЦІ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

dc.contributor.authorЄсіна, Н. О.
dc.contributor.authorСтрельнікова, О. О.
dc.date.accessioned2021-05-27T06:04:58Z
dc.date.available2021-05-27T06:04:58Z
dc.date.issued2020-11-20
dc.description.abstractУ статті розглянуто девіантну поведінку як систему дій і вчинків людей, соціальних груп, що суперечать соціальним нормам або визнаним у суспільстві шаблонам і стандартам поведінки. Всі ці поняття дуже близькі, вони мають соціально-психологічний зміст і характеризують цю категорію підлітків з позиції соціальної норми, а точніше, невідповідності їй. Найбільш характерними виявами поведінки таких дітей є: агресивність, конфлікти з учителями, батьками, ровесниками, бродяжництво, вживання алкоголю і наркотиків, правопорушення. Перспективним і важливим напрямом соціальної роботи і соціальної педагогіки з подолання девіантної поведінки підлітків є соціальна профілактика, організація і здійснення якої потребує комплексного підходу. Соціальна реклама є ефективним інструментом інформативного та профілактичного впливу на поведінку підлітка, на формування його моральних цінностей та позитивних норм поведінки для запобігання, нейтралізації й локалізації соціальних проблем у молодіжному середовищі. В статье рассмотрено девиантное поведение как систему действий и поступков людей, социальных групп, противоречащие социальным нормам или признанным в обществе шаблонам и стандартам поведения. Все эти понятия очень близки, они имеют социально-психологический смысл и характеризует эту категорию подростков с позиции социальной нормы, а точнее, несоответствия ей. Наиболее характерными проявлениями поведения таких детей являются: агрессивность, конфликты с учителями, родителями, сверстниками, бродяжничество, употребление алкоголя и наркотиков, правонарушения. Перспективным и важным направлением социальной работы и социальной педагогики по преодолению девиантного поведения подростков является социальная профилактика, организация и осуществление которой требует комплексного подхода. Социальная реклама является эффективным инструментом информативного и профилактического воздействия на поведение подростка, на формирование его нравственных ценностей и положительных норм поведения для предотвращения, нейтрализации и локализации социальных проблем в молодежной среде. The article considers deviant behavior as a system of actions and deeds of people, social groups, contrary to social norms or socially recognized patterns and standards of behavior. All these concepts are very close, they have a socio-psychological meaning and characterize this category of adolescents from the standpoint of the social norm, or rather, inconsistency with it. The most characteristic manifestations behaviors of such children are: aggression, conflicts with teachers, parents, peers, vagrancy, alcohol and drug use, delinquency. A promising and important area of ​​social work and social pedagogy to overcome the deviant behavior of adolescents is social prevention, the organization and implementation of which requires a comprehensive approach. Social advertising is an effective tool for informative and preventive influence on the behavior of adolescents, the formation of their moral values ​​and positive norms of behavior to prevent, neutralize and localize social problems in the youth environment.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЄсіна Н. О. Роль соціальної реклами у профілактиці девіантної поведінки підлітків / Н. О. Єсіна, О. О. Стрельнікова // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 8–10.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5136
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціальна рекламаuk_UA.UTF-8
dc.subjectдевіантна поведінкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідліткиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоциальная рекламаuk_UA.UTF-8
dc.subjectдевиантное поведениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectподросткиuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocial advertisinguk_UA.UTF-8
dc.subjectdeviant behavioruk_UA.UTF-8
dc.subjectteenagersuk_UA.UTF-8
dc.titleРОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ У ПРОФІЛАКТИЦІ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeРОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTHE ROLE OF SOCIAL ADVERTISING IN DEVIENT PREVENTION BEHAVIORS OF ADOLESCENTSuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Єсіна Н.О., Стрельнікова О.О. Роль соціальної.pdf
Розмір:
601.09 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: