Особливості організації відбору в команду з аеронавтичного багатоборства в ВВНЗ

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія фізичного виховання, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Анотація
Визначено традиційні етапи відбору та спортивної орієнтації в різних видах багатоборств. Було адаптовано традиційні критерії відбору на різних етапах підготовки спортсменів з аеронафтичного багатоборства з урахуванням особливостей умов навчальної діяльності, організації спортивно-масової роботи курсантів льотного профілю, правил проведення змагань. Определены традиционные этапы отбора и спортивной ориентации в различных видах многоборья. Были адаптированы традиционные критерии отбора на различных этапах подготовки спортсменов по аэронафтичному многоборью с учетом особенностей условий учебной деятельности, организации спортивно-массовой работы курсантов летного профиля, правил проведения соревнований. The traditional stages of selection and sports orientation in various types of all-around are defined. Traditional criteria of selection at various stages of training athletes in aeronautical all-around were adapted taking into account the peculiarities of the educational activity, the organization of sports-mass work of cadets of the flight profile, the rules of the competition.
Опис
Ключові слова
аеронавтичне багатоборство, курсанти льотного профілю, фізична підготовленість, критерії відбору, етапи підготовки, аэронавтическое многоборье, курсанты летного профиля, физическая подготовленность, этапы подготовки, критерии отбора, aerial all-around, cadets of flight profile, physical fitness, stages of preparation, selection criteria
Цитування
Цимбалюк Ж. О. Особливості організації відбору в команду з аеронавтичного багатоборства в ВВНЗ / О. Г. Піддубний, Ж. О. Цимбалюк // Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту : матеріали V регіональної наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 26–28 квіт. 2017 р. – Харків : ХДАФК, 2017. – С. 89–93.