Мікротехнології вивчення галузі "Математика"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Мітра
Анотація
Навчально-методичний посібник містить матеріали для організації навчальних занять з математики в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах освіти. У посібнику наведені приклади впровадження мікротехнологій з математики, що сприяють ефективній підготовці майбутніх учителів математики до проектування навчальної діяльності старшокласників. Ураховуючи міждисциплінарне значення мікротехнологій вивчення галузі «Математика» та методики вивчення математики, в сучасних умовах виникає необхідність у грунтовном у оволодінні нею студентами педагічних ВНЗ як складником їхньої професійної підготовки. The teaching and methodical manual contains materials for the organization of mathematics classes in modern general educational institutions. The manual provides examples of the implementation of microtechnologies in mathematics, which contribute to the effective preparation of future mathematics teachers for designing educational activities of high school students. Taking into account the interdisciplinary importance of microtechnologies of studying the field of "Mathematics" and the methodology of studying mathematics, in modern conditions there is a need for thorough mastering of it by students of pedagogical universities as a component of their professional training.
Опис
Ключові слова
мікротехнології, математика, навчально-методичний посібник, методика математики, мicrotechnologies, mathematics, teaching and methodical manual, methods of mathematics
Цитування
Жерновникова О. А. Мікротехнології вивчення галузі "Математика" : навч.-метод. посіб. для студ. пед. ВНЗ / О. А. Жерновникова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [Мітра], 2016. – 97 с.