АНАЛІЗ ДОСВІДУ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ЯПОНІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто соціальне виховання дітей старшого дошкільного віку в Японії, яке спрямоване на формування у дитини знань про особливості соціальної взаємодії з однолітками та дорослими, виховання фізично і психічно здорової особистості, здатної успішно працювати в колективі, чітко виконуючи розпорядження і не заважаючи оточуючим. Заклади дошкільної освіти займаються вихованням маленьких японців у дусі колективізму, навчанням прикладній творчості, хоровому співу, колективним іграм. Дошкільне виховання в Японії має власні особливості та поступово прищеплює дітям почуття любові до батьків, колективізму та певні правила поведінки у мікросоціумі. В статье рассмотрено социальное воспитание детей старшего дошкольного возраста в Японии, которое направлено на формирование у ребенка знаний, об особенностях социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми, воспитание физически и психически здоровой личности, способной успешно работать в коллективе, четко выполняя распоряжение и не мешая окружающим. Учреждения дошкольного образования занимаются воспитанием маленьких японцев в духе коллективизма, обучением прикладного творчества, хоровому пению, коллективным играм. Дошкольное воспитание в Японии имеет свои особенности и постепенно прививает детям чувство любви к родителям, коллективизма и определенные правила поведения в микросоциуме. The article examines the social education of older preschool children in Japan, which aims to form a child's knowledge of the peculiarities of social interaction with peers and adults, education of physically and mentally healthy person who can successfully work in a team, clearly following orders and not disturbing others. Preschool institutions are engaged education of young Japanese in the spirit of collectivism, teaching applied art, choral singing, collective games. Preschool education in Japan has its own characteristics and gradually instills children's feelings of love for their parents, collectivism and certain rules of conduct in the micro-society.
Опис
Ключові слова
соціальне виховання старших дошкільників, дошкільна освіта в Японії, магістерські роботи, социальное воспитание старших дошкольников, дошкольное образование в Японии, магистерские работы, social education of senior preschoolers, preschool education in Japan, master's work
Цитування
Авдашкова А. І. Аналіз досвіду соціального виховання старших дошкільників у закладах дошкільної освіти в Японії / А. І. Авдашкова // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 107.