Legal regulation of liability for offenses in the financial sphere in the EU countries and Ukraine: comparative analysis

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Baltic Journal of Economic Studies
Анотація
The aim of the article is to conduct a comparative analysis of the legal principles for liability in the financial sphere in the EU and Ukraine and to define ways of domestic legislation improvement on this basis. The subject of the study is the experience of European countries in the state regulation of liability for financial offenses. Methodology. The study is based on a comparison of foreign experience in the legal regulation of liability for financial offenses on the example of European states with the status of the national tort law in this area. The use of general scientific and special scientific methods and techniques of scientific knowledge enabled to characterize the national experience of the legal regulation of legal liability for committing financial offenses by the coverage of the provisions of the Criminal Code of Ukraine, the Code of Ukraine on Administrative Offenses, and the Tax Code of Ukraine, as well as its comparison with the experience of the legal regulation of liability for offenses in the financial sector on the example of France, Germany, Latvia, Spain, Sweden, Greece, and other EU countries. The results of the comparative legal study revealed that contrasting the EU member states, the national model of the legal regulation of liability for offenses in the financial sector is characterized by multi-levelness and varying degree of severity of punishment. Practical implications. It is proved that the mechanism of the legal regulation of liability for financial offenses in Ukraine is more improved than in European countries because of the legal provisions with a strict codification of financial offenses, their differentiation into administrative delicts and criminal offenses that enables to impose milder state sanctions on those acts that do not pose a significant social danger. Relevance/originality. A comparative legal study of the experience of the legal regulation of liability for financial offenses provides a better understanding of the prospects for the development of national administrative tort law in this area. Метою статті є проведення порівняльного аналізу правових принципів відповідальності у фінансовій сфері в ЄС та Україні та визначення шляхів удосконалення внутрішнього законодавства на цій основі. Предметом дослідження є досвід європейських країн щодо державного регулювання відповідальності за фінансові правопорушення. Методика. Дослідження ґрунтується на порівнянні зарубіжного досвіду правового регулювання відповідальності за фінансові правопорушення на прикладі європейських держав зі статусом національного законодавства про делікт у цій сфері. Використання загальнонаукових та спеціальних наукових методів та прийомів наукових знань дозволило охарактеризувати вітчизняний досвід правового регулювання юридичної відповідальності за вчинення фінансових правопорушень шляхом висвітлення положень Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні Правопорушення та податкового Кодексу України, а також його порівняння з досвідом правового регулювання відповідальності за правопорушення у фінансовій сфері на прикладі Франції, Німеччини, Латвії, Іспанії, Швеції, Греції та інших країн ЄС. Результати порівняльно-правового дослідження показали, що протиставляючи країнам-членам ЄС, національна модель правового регулювання відповідальності за правопорушення у фінансовому секторі характеризується багаторівневістю та різною ступенем суворості покарання. Практичні наслідки. Доведено, що механізм правового регулювання відповідальності за фінансові правопорушення в Україні більш вдосконалений, ніж у європейських країнах, через законодавчі положення із суворою кодифікацією фінансових правопорушень, їх диференціацією на адміністративні правопорушення та кримінальні правопорушення, що дозволяє накладати більш м'які державні санкції щодо тих діянь, які не становлять значної суспільної небезпеки. Актуальність / оригінальність Порівняльно-правового дослідження досвіду правового регулювання відповідальності за фінансові правопорушення дає змогу краще зрозуміти перспективи розвитку національного законодавства про делікт у цій галузі. Целью статьи является проведение сравнительного анализа правовых принципов ответственности в финансовой сфере в ЕС и Украине и определение путей улучшения внутреннего законодательства на этой основе Предметом исследования является опыт европейских стран в государственном регулировании ответственности за финансовые правонарушения. Методология. Исследование основано на сопоставлении зарубежного опыта правового регулирования ответственности за финансовые правонарушения на примере европейских государств со статусом национального деликтного права в этой области. Использование общенаучных и специальных научных методов и приемов научного познания позволило охарактеризовать отечественный опыт правового регулирования юридической ответственности за совершение финансовых преступлений путем охвата положений Уголовного кодекса Украины, Кодекса Украины об административных правонарушениях. Правонарушения и налогового Кодекса Украины, а также его сравнение с опытом правового регулирования ответственности за правонарушения в финансовом секторе на примере Франции, Германии, Латвии, Испании, Швеции, Греции и других стран ЕС. Результаты сравнительного правового исследования показали, что в отличие от стран-членов ЕС, национальная модель правового регулирования ответственности за правонарушения в финансовом секторе характеризуется многоуровневостью и различной степенью суровости наказания. Практические последствия. Доказано, что механизм правового регулирования ответственности за финансовые правонарушения в Украине более совершенен, чем в европейских странах, благодаря правовым положениям со строгой кодификацией финансовых правонарушений, их дифференциации на административные правонарушения и уголовные правонарушения, что позволяет налагать более мягкие меры. государственных санкций в отношении тех деяний, которые не представляют значительной социальной опасности. Значимость / оригинальность. Сравнительное правовое изучение опыта правового регулирования ответственности за финансовые преступления позволяет лучше понять перспективы развития национального административного деликтного права в этой области.
Опис
Ключові слова
legal liability, financial offenses, legal regulation, юридична відповідальність, фінансові правопорушення, правове регулювання, юридическая ответственность, финансовые правонарушения, правовое регулирование
Цитування
Pryimachenko D. V. Legal regulation of liability for offenses in the financial sphere in the EU countries and Ukraine: comparative analysis / D. V. Pryimachenko, T. P. Minka, V. V. Marchenko // Baltic Journal of Economic Studies. – Riga: Publishing House“Baltija Publishing”, 2018. – Vol. 4, No. 5. – P. 276–282.