Деякі аспекти дитячого хорового виховання в Народній республіці Болгарія (20–70-ті роки ХХ століття)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2009
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет, Запоріжжя
Анотація
У статті висвітлено особливості формування дитячої хорової культури у Народній Республіці Болгарії у 20–70-ті рр. ХХ ст. Узагальнення викладеного матеріалу дає можливість зробити ви-сновок про те, що одне з головних місць у системі загального музичного виховання Болгарії у 20–70-х рр. ХХ ст. займала проблема формування дитячої хорової куль-тури. Досягненню високих результатів у справі піднесення хорової культури країни сприяло використання (у шкільній і позашкільній роботі) педагогічно доцільної си-стеми Б. Тричкова “Східці”, досвіду відомих діячів болгарської культури та діяльності видатних дитячих колективів. The article highlights the peculiarities of the formation of children's choral culture in the People's Republic of Bulgaria in the 20s-70s of the 20th century. Summarizing the presented material makes it possible to draw a conclusion that one of the main places in the system of general musical education in Bulgaria in the 20s-70s of the XX century. occupied the problem of formation of children's choral culture. Achieving high results in the promotion of choral culture in the country was facilitated by the use (in school and extracurricular activities) of B. Trichkov's pedagogically appropriate system "Skhidtsi", the experience of famous figures of Bulgarian culture and the activities of outstanding children's groups.
Опис
Ключові слова
Болгарія, музична освіта, хоровий спів, хорове виховання, дитяча хорова культура, Bulgaria, musical education, choral singing, choral education, children's choral culture, Тричков Т., Trichkov T.
Цитування
Соколова А. В. Деякі аспекти дитячого хорового виховання в Народній республіці Болгарія (20–70-ті роки ХХ століття) / А. В. Соколова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя. – 2009. – Вип. 2. – С. 367–375.