Особливості прояву морфологічних ознак у зразків сої зерноукісного напряму використання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, Вінниця
Анотація
Наведені результати аналізу мінливості та стабільності колекційних зразків сої. Виділено джерела стабільного прояву морфологічних ознак сої, що характеризують відношення зразків до зернокормового напряму використання: високорослі (більше 90 см) - 25 зразків, з тонкою кореневою шийкою (6,1—8,0 см) - 3 зразки, з товстим стеблом (8,0—12,0 мм) -18 зразків, з кількістю гілочок на рослині більше 2,5 шт. - 7 зразків, кількість листків на рослині більше 19 шт. - 11 зразків, з кількістю бобів на рослині - 2 зразки, за комплексом оптимального поєднання вище названих ознак - 8 зразків. Ці колекційні зразки рекомендуємо використовувати при створенні нових сортів зернокормового напряму використання. Приведенные результаты анализа изменчивости и стабильности коллекционных образцов сои. Выделены источники стабильного проявления морфологических признаков сои, характеризующие отношение образцов к зернокормового направления использования: высокорослые (более 90 см) - 25 образцов, с тонкой корневой шейкой (6,1-8,0 см) - 3 образца, с толстым стеблем (8 , 0-12,0 мм) -18 образцов, с количеством веточек на растении более 2,5 шт. - 7 образцов, количество листьев на растении более 19 шт. - 11 образцов, с количеством бобов на растении - 2 образцы, по комплексу оптимального сочетания вышеназванных признаков - 8 образцов. Эти коллекционные образцы рекомендуем использовать при создании новых сортов зернокормового направления использования. The results of the analysis of the variability and stability of the collection of soybean samples. The sources of stable manifestation of morphological features of soybean, characterizing the ratio of samples to the grain-feeding direction of use, were identified: tall (over 90 cm) - 25 samples, with a thin root neck (6.1-8.0 cm) - 3 samples, with a thick stem (8, 0-12,0 mm) -18 samples, with the number of branches on the plant more than 2.5 pcs. - 7 samples, the number of leaves per plant is more than 19 pcs. - 11 samples, with the number of beans per plant - 2 samples; according to the complex of the optimal combination of the above-mentioned characteristics - 8 samples. These collection samples are recommended to use when creating new varieties of grain feed directions of use.
Опис
Ключові слова
соя, зерноукісний напрям використання, морфологічні ознаки, стабільність, мінливість, соя, зерноукосное направление использования, морфологические признаки, стабильность, изменчивость, soy, grain-oriented direction of use, morphological signs, stability, variability
Цитування
Кобизєва Л. Н. Особливості прояву морфологічних ознак у зразків сої зерноукісного напряму використання / Л. Н. Кобизєва, О. М. Безугла, О. В. Тертишний, Н. О. Вус // Корми і кормовиробництво : міжвідом. темат. наук. зб. – Вінниця : Діло, 2017. – №83. – С. 18–23.