Український світ у наукових парадигмах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-09-05
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У збірнику «Український світ у наукових парадигмах» розміщені матеріали з історії української мови, лінгвокомпаративістики, етнолінгвістики, філософії освіти, у яких висвітлено наукові проблеми гуманітарного сьогодення. Збірник розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, учителів загальноосвітніх навчальних закладів. В сборнике «Украинский мир в научных парадигмах» размещены материалы по истории украинского языка, лингвокомпаративистики, этнолингвистики, философии образования, в которых отражены научные проблемы гуманитарного настоящего. Сборник рассчитан на студентов, аспирантов, преподавателей, учителей общеобразовательных учебных заведений. The collection “Ukrainian World in Scientific Paradigms” contains materials on the history of the Ukrainian language, linguistic and comparative studies, ethnolinguistics, and philosophy of education, which reflect the scientific problems of the humanitarian present. The collection is designed for students, graduate students, teachers, teachers of secondary schools.
Опис
Ключові слова
українська мова, наукові парадигми, українська етнокультура, етнолінгвістика, етнопедагогіка, украинский язык, научные парадигмы, украинская этнокультура, этнолингвистика, этнопедагогика, Ukrainian language, scientific paradigms, Ukrainian ethnic culture, ethnolinguistics, ethnopedagogy
Цитування
Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2014. – Вип. 1. – 160 с.