Вплив поліетилену на біологічні особливості розвитку великої воскової молі (Galleria mellonella)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття описує дослідження того, як поліетилен впливає на розвиток та біологічні особливості великої воскової молі. (Galleria mellonella). В ході дослідження було встановлено, що всі основні показники у контрольованій групі були нижчими, ніж у дослідженні, в якому бере участь поліетилен. Розвиток у контрольованій групі тривав 28 днів, тоді як молі, які жили в живильному середовищі з білим поліетиленом, розвивалися швидше - протягом 25 днів. В ході дослідження було встановлено, що великі воскові молі не їдять поліетилен, але поліетилен створює певні умови та змінює мікроклімат для швидшого росту, розвитку та розмноження воскової молі. Статья описывает исследование того, как полиэтилен влияет на развитие и биологические особенности большой восковой моли. (Galleria mellonella). В ходе исследования было установлено, что все основные показатели в контролируемой группе были ниже, чем в исследовании, в котором участвует полиэтилен. Развитие в контролируемой группе длился 28 дней, тогда как моли, которые жили в питательной среде с белым полиэтиленом, развивались быстрее - в течение 25 дней. В ходе исследования было установлено, что большие восковые моли не едят полиэтилен, но полиэтилен создает определенные условия и меняет микроклимат для быстрого роста, развития и размножения восковой моли. The thesis describes the research on how polyethylene influences the development and biological features of big wax moth. (Galleria mellonella). Within the research it was determined that all major indicators in controlled group were lower than in the research where polyethylene was involved. The development in controlled group lasted 28 days, while moths that lived in nutrient medium with white polyethylene developed faster – within 25 days. Within the research it was determined, that big wax moths do not eat polyethylene but polyethylene creates certain conditions and changes microclimate for faster growth, development and pupation of wax moth.
Опис
Ключові слова
воскова міль, поліетилен, біодеградація, живильне середовище, особливості розвитку, восковая моль, полиэтилен, биодеградация, питательная среда, особенности развития, wax moth(Galleria mellonella), polyethylene, biodegradation, culture medium, development features
Цитування
Бачинська Я. О. Вплив поліетилену на біологічні особливості розвитку великої воскової молі (Galleria mellonella) / Я. О. Бачинська // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 32–34.