ЗДІЙСНЕННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІЛЬОВОГО ЕТАПУ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Анотація
Стимулювання розвитку в студентів позитивної мотивації щодо формування духовного здоров’я, забезпечення усвідомлення особливостей майбутньої професійної діяльності, визначення індивідуальних особливостей студентів, стимулювання власного професійного зростання через усвідомлення своїх потреб, можливостей, професійного рівня, чітке визначення знань, умінь та навичок, які необхідні майбутньому вчителю для формування духовного здоров’я – такі завдання є основними при здійсненні мотиваційно-цільового етапу технології підготовки майбутнього вчителя до формування духовного здоров’я молодших школярів. Стимулирование развития у студентов положительной мотивации по формированию духовного здоровья, обеспечение понимания особенностей будущей профессиональной деятельности, определение индивидуальных особенностей студентов, стимулирование собственного профессионального роста через осознание своих потребностей, возможностей, профессионального уровня, четкое определение знаний, умений и навыков, которые необходимы будущему учителю для формирования духовного здоровья - такие задачи являются основными при осуществлении мотивационно-целевого этапа технологии подготовки будущего учителя к формированию духовного здоровья младших школьников. Stimulating the development of students' positive motivation for the formation of spiritual health, ensuring understanding of the characteristics of future professional activities, identifying individual characteristics of students, stimulating their own professional growth through understanding their needs, opportunities, professional level, a clear definition of knowledge, skills and abilities that are necessary for the future teacher for the formation of spiritual health - such tasks are the main ones in the implementation of the motivational- the target stage of the technology of preparing the future teacher for the formation of spiritual health of junior schoolchildren.
Опис
Ключові слова
духовне здоров’я, молодші школярі, професійна діяльність, вчителі, духовное здоровье, младшие школьники, профессиональная деятельность, учителя, spiritual health, junior schoolchildren, professional activity, teachers
Цитування
Науменко Н. В. Здійснення мотиваційно-цільового етапу технології формування готовності майбутніх учителів до формування духовного здоров’я молодших школярів / Н. В. Науменко // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю з дня народж. І. І. Мечникова / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 385–387.