ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КІЛЬКОСТІ У ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ ЛЕСЯ ТАНЮКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано засоби вираження кількості у поетичних текстах Леся Танюка. Поняття кількості є невід’ємною частиною життя. Усе, що нас оточує, ми звикли підраховувати, упорядковувати, вимірювати, нумерувати, тобто формувати певну систему. Засобами вираження кількості в українській мові можуть бути різні частини мови: іменник, прикметник, прислівник, дієслово, займенник, але основне значення кількості виражає числівник. Зазначено, що основним засобом вираження кількості у поетичних текстах Л. Танюка є числівник, який наповнений різноманітними значеннями. Також у поезії шістдесятника наявні відчислівникові утворення, які репрезентовані іменниками, прикметниками та займенниками. The publication analyzes the means of expressing quantity in Les Tanyuk's poetic texts. The concept of quantity is an integral part of life. Everything that surrounds us is us used to count, arrange, measure, number, i.e. form a certain system. Means of expressing quantity in the Ukrainian language can be different parts of speech: noun, adjective, adverb, verb, pronoun, but the main meaning of quantity is expressed by a numeral. It is noted that the main means of expressing the amount of in the poetic texts of L. Tanyuk there is a numeral that is filled with various meanings. Also, in the poetry of the 1960s, there are numeral formations, which are represented by nouns, adjectives and pronouns.
Опис
Ключові слова
українська мова, поетичні тексти, Танюк Л., студентські роботи, Ukrainian language, poetic texts, L. Tanyuk, student works
Цитування
Дечко А. О. Засоби вираження кількості у поетичних текстах Леся Танюка / А. О. Дечко, І. А. Павлова // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 91–93.