Життєвотворчий потенціал викладача як чинник реалізації новацій в освітній діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-07-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій, м. Чернігів; ТОВ НВП “Росток А. В. Т.", Суми
Анотація
У тезах звертається увага на життєвотворчий потенціал викладача як чинника реалізації новацій в освітній діяльності, передусім крізь призму освітніх програм, які враховують запити сьогодення. В тезисах обращается внимание на жизненнотворческий потенциал преподавателя как фактора реализации новаций в образовательной деятельности, прежде всего через призму образовательных программ, учитывающих запросы современности. The theses draw attention to the life-creating potential of the teacher as a factor in the implementation of innovations in educational activities, primarily through the prism of educational programs that take into account the needs of our time.
Опис
Ключові слова
життєвотворчий потенціал, викладач, новації, освітня діяльність, жизненнотворческий потенциал, преподаватель, новации, образовательная деятельность, life-creating potential, teacher, innovations, educational activities
Цитування
Радченя І. В. Життєвотворчий потенціал викладача як чинник реалізації новацій в освітній діяльності / І. В. Радченя // Наукові та освітні трансформації в сучасному світі : зб. матеріалів Всеукр. міждисциплінар. наук.-практ. конф., Чернігів, 15 лип. 2021 р. / Наук.-освіт. інновац. центр суспіл. трансформацій, м. Чернігів. – Суми : ТОВ НВП “Росток А. В. Т.”, 2021. – С. 282– 283.