ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ У ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано впровадження STEM-освіти у професійну підготовку майбутніх вчителів початкової школи. У сучасних умовах STEM-освіта як складова професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи стала пріоритетною в освітній політиці нашої держави. Зазначено, що для забезпечення належної якості STEM-підготовки в галузі професійної освіти в Україні необхідним є підвищення рівня STEM-компетентності майбутніх учителів через впровадження інноваційних технологій навчання у ЗВО, модернізації навчально-методичної та матеріально-технічної бази STEM-лабораторій закладів освіти, упровадження в освітній процес цифрових технологій, популяризація STEM-грамотності та STEM-творчості. The publication analyzes the implementation of STEM education in the professional training of future primary school teachers. In modern conditions, STEM education as a component of the professional training of future primary school teachers has become a priority in the educational policy of our state. It is noted that in order to ensure the proper quality of STEM training in the industry of professional education in Ukraine, it is necessary to increase the level of STEM competence of future teachers through the introduction of innovative learning technologies in higher education institutions, the modernization of the teaching-methodical and material-technical base of STEM laboratories of educational institutions, the introduction of digital technologies into the educational process, the popularization of STEM literacy and STEM creativity.
Опис
Ключові слова
освітній процес, STEM-освіта, професійна підготовка, майбутні вчителі, початкова школа, educational process, STEM education, professional training, future teachers, primary school
Цитування
Масюк О. М. Впровадження STEM-освіти у професійну підготовку майбутніх вчителів початкової школи / О. М. Масюк, Л. І. Титаренко // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 162–165.