Кроскультурний аналiз проблеми музичної обдарованостi в українських i китайських дослiдженнях

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено проблему музичних здібностей і музичної обдарованості, яка має давні традиції як у вітчизняній так і у зарубіжній психолого-педагогічній та музично-педагогічній науках. Кроскультурний контекст обговорюваної проблеми дозволить уточнити зміст цього поняття та проаналізувати відмінності в підходах до роботи з обдарованими учнями у майбутніх учителів музики в Україні та КНР. Кроскультурний аналiз проблеми музичної обдарованостi в українських i китайських дослiдженнях дозоляє зробити деякі узагальнення, зокрема про відсутність єдиного підходу до визначення обдарованості, оскільки концепції обдарованості відрізняється між собою навіть у межах культур. Музичне мистецтво – яскравий та незамінний засіб формування цілісної особистості дитини, її ціннісно-життєвих орієнтацій. Українські засади музичного виховання дуже схожі з східними. І в Україні і в КНР під методами музичного виховання розуміють способи взаємодії педагога і дітей, які дають змогу дитині засвоїти елементарні знання про музику, оволодіти практичними навичками і вміннями, що сприяють розвитку музичних здібностей. The article investigates the problem of musical abilities and musical giftedness, which has a long traditions in both domestic and foreign psychological, pedagogical and musical-pedagogical sciences. The cross-cultural context of the problem under discussion will clarify the content of this concept and analyze the differences in approaches to working with gifted students in future music teachers in Ukraine and China. Cross-cultural analysis of the problem of musical giftedness in Ukrainian and Chinese studies allows us to make some generalizations, in particular about lack of a unified approach to the definition of giftedness, since the concepts of giftedness differ even within cultures. Musical art is is a bright and irreplaceable means of forming a holistic personality of a child, his/her values and life orientations. Ukrainian principles of music education are very similar to the Eastern ones. Both in Ukraine and in In both Ukraine and China, the methods of music education are understood as ways of interaction between the teacher and children, which allow the child to acquire elementary knowledge about music, master practical skills and abilities that contribute to the development of musical abilities.
Опис
Ключові слова
обдарованість, музична обдарованість, крос-культурний аналіз, Україна, КНР, giftedness, musical giftedness, cross-cultural analysis, Ukraine, China
Цитування
Ушмарова В. В. Кроскультурний аналiз проблеми музичної обдарованостi в українських i китайських дослiдженнях / В. В. Ушмарова, Ван Цзивень // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю Г. С. Сковороди, Харків, 12–13 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 21–24.