Developing Students’ Intercultural Competence at the Tertiary Level

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
LUMEN Publishing House
Анотація
The article examines the development of students' intercultural competence as an urgent global problem. Since higher education plays a key role in this process, this phenomenon is considered in English lessons. The purpose of the article is to highlight the stages of development of intercultural competence of students for non-linguistic higher education. The study describes the positive experience of the authors in the development of intercultural competence of students in universities that do not speak languages. For more than 15 years, the authors observed about 2,000 students. Methods of observation, analysis, as well as selection of the most successful ones for the development of intercultural competence were applied. The methodology and results of the work are the property of the authors. As a result, there are four stages in the process of developing students' intercultural competence. They are based on the logic of the teaching material in mastering professional English. They increase motivation; acquisition of subject-professional and cultural knowledge; development of various skills of intercultural competence; as well as the development of skills for independent use in solving complex problems. It is concluded that intercultural competence contributes to the strengthening of interdisciplinary relations, providing students with a steady interest in overcoming foreign language barriers, awareness of the need for professional activity, a tolerant attitude towards representatives of other foreign languages ​​and cultures. У статті розглядається розвиток міжкультурної компетентності студентів як нагальна глобальна проблема. Оскільки вища освіта відіграє ключову роль у цьому процесі, це явище розглядається на уроках англійської мови. Метою статті є висвітлення етапів розвитку міжкультурної компетентності студентів для нелінгвістичної вищої освіти. Дослідження описує позитивний досвід авторів у розвитку міжкультурної компетентності студентів університетів, які не володіють мовами. Більше 15 років автори спостерігали близько 2000 студентів. Застосовувались методи спостереження, аналізу, а також відбір найбільш успішних для розвитку міжкультурної компетентності. Методологія та результати роботи є власністю авторів. Як результат, у процесі розвитку міжкультурної компетентності учнів існує чотири етапи. Вони ґрунтуються на логіці навчального матеріалу при оволодінні професійною англійською мовою. Вони підвищують мотивацію; набуття предметно-професійних та культурних знань; розвиток різноманітних навичок міжкультурної компетентності; а також розвиток навичок для самостійного використання при вирішенні складних проблем. Зроблено висновок, що міжкультурна компетентність сприяє зміцненню міждисциплінарних стосунків, забезпечуючи студентам стійкий інтерес до подолання іншомовних бар’єрів, усвідомлення необхідності професійної діяльності, толерантного ставлення до представників інших іноземних мов та культур. В статье рассматривается развитие межкультурной компетентности студентов как насущная глобальная проблема. Поскольку высшее образование играет ключевую роль в этом процессе, это явление рассматривается на уроках английского языка. Целью статьи является освещение этапов развития межкультурной компетентности студентов для нелингвистические высшего образования. Исследование описывает положительный опыт авторов в развитии межкультурной компетентности студентов университетов, которые не владеют языками. Более 15 лет авторы наблюдали около 2000 студентов. Применялись методы наблюдения, анализа, а также отбор наиболее успешных для развития межкультурной компетентности. Методология и результаты работы являются собственностью авторов. Как результат, в процессе развития межкультурной компетентности учащихся существует четыре этапа. Они основываются на логике учебного материала при овладении профессиональным английским языком. Они повышают мотивацию; приобретения предметно-профессиональных и культурных знаний; развитие различных навыков межкультурной компетентности; а также развитие навыков для самостоятельного использования при решении сложных проблем. Сделан вывод, что межкультурная компетентность способствует укреплению междисциплинарных отношений, обеспечивая студентам устойчивый интерес к преодолению иностранных барьеров, осознание необходимости профессиональной деятельности, толерантного отношения к представителям других иностранных языков и культур.
Опис
Ключові слова
intercultural competence, the English language, student, target culture, native culture, міжкультурна компетентність, англійська мова, студент, цільова культура, рідна культура, межкультурная компетентность, английский язык, студент, целевая культура, родная культура
Цитування
Developing Students’ Intercultural Competence at the Tertiary Level / L. Holubnycha, I. Kostikova, et al. // Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. – 2019. – Vol. 11. – Іs. 3. – P. 245–262.