ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ІНТЕРВ’Ю В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано використання методу інтерв'ю в професійній підготовці педагогів. Сьогодні широкого поширення набувають інноваційні методи навчання. Використання інтерактивних технологій дозволяє неформально залучити здобувачів освіти до навчального процесу та за умов сучасної онлайн-освіти може ставати основним джерелом самонавчання. Зазначено, що ознайомлення здобувачів вищої педагогічної освіти з сучасними методами інтерв’ю – це можлива і зрозуміла тенденція розвитку творчості педагогів загальноосвітньої і вищої школи в Україні. Використання методів інтерв’ю сприяє розвитку навичок сучасної дидактичної комунікації в системі «учитель-учень», зокрема оновленню способів і методів контролю і корекції навчальної інформації, її осмисленню і рефлексії, і на цій основі швидшого формування професійних компетенцій майбутніх педагогів допомагає зрозуміти їхні педагогічні потреби і можливості як особистостей, поліпшити мотивацію до нелегкої, часто додатково психологічно навантаженої педагогічної діяльності. The publication analyzes the use of the interview method in the professional training of teachers. Today, innovative teaching methods are becoming widespread. The use of interactive technologies allows informal involvement students to the educational process and under the conditions of modern online education can become the main source of self-education. It is noted that familiarization of the acquirers of higher pedagogical education with modern interview methods is a possible and understandable trend in the development of creativity of teachers of general education and higher schools in Ukraine. The use of interview methods contributes to the development of modern didactic communication skills in the "teacher-student" system, in particular, the updating of methods and methods of control and correction of educational information, its understanding and reflection, and on this basis, the faster formation of professional competencies of future teachers helps to understand their pedagogical needs and opportunities as individuals, to improve motivation for difficult, often additionally psychologically loaded pedagogical activities.
Опис
Ключові слова
освітній процес, професійна підготовка, інтерактивні технології, метод інтерв'ю, майбутні педагоги, educational process, professional training, interactive technologies, interview method, future teachers
Цитування
Пінський О. О. Перспективи використання методу інтерв'ю в професійній підготовці педагогів / О. О. Пінський, К. О. Плетньова // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 191–195.