Візуальна мова графічного дизайну як комунікативна знакова система

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Візуальна мова графічного дизайну розглядається як комунікативна знакова система. Комунікації – з виявленням їх специфіки у графічному дизайні. Графічний дизайн це – специфічна галузь художньо-проектної діяльності, метою якої є візуалізація інформаційного середовища за допомогою засобів поліграфії. Визуальный язык графического дизайна рассматривается как коммуникативная знаковая система. Коммуникации – с выявлением специфики в графическом дизайне. Графический дизайн это - специфическая отрасль художественно-проектной деятельности, целью которой является визуализация информационной среды с помощью средств полиграфии.The visual language of «graphic design» is regarded as a communicative sign system. Communication with revealing their specificity in graphic design. Graphic design is a specific field of art and design activity, the purpose of which is to visualize the information environment by means of polygraphy.
Опис
Ключові слова
графічний дизайн, візуальна мова, комунікація, візуальне повідомлення, студентські роботи, графический дизайн, визуальный язык, коммуникация, визуальное сообщение, студенческие работы, graphic design, visual language, communication, visual message, student work
Цитування
Соловйова Д. Візуальна мова графічного дизайну як комунікативна знакова система / Д. Ю. Соловйова // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 41–44.