ОСОБЛИВОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто самостійну роботу учнів на уроках біології. Самостійна робота – це процес, у якому учень займається навчальною діяльністю без безпосередньої участі вчителя. Цей процес включає в себе не тільки виконання завдань, а й пошук необхідної інформації, її аналіз, синтез та використання в практичній діяльності. Зазначено, що самостійна робота учнів - це сукупність різноманітних навчальних прийомів і дій, з поглиблення студентами раніше засвоєних теоретичних знань, практичних умінь і навичок, оволодіння ними новими навчальними прийомами і діями. Це надзвичайно важливо для формування та вдосконалення знань, мислення та переконань. Тому цей метод є вневід'ємною основою будь-якого іншого методу навчання і необхідною передумовою дидактичного зв'язку різних методів навчання між собою. The publication examines the independent work of students in biology lessons. Independent work is a process in which a student engages in educational activities without the direct involvement of a teacher. This process includes not only the performance of tasks, but also the search for necessary information, its analysis, synthesis and use in practical activities. It is noted that the independent work of students is a set of various educational methods and actions, deepening the students' previously acquired theoretical knowledge, practical abilities and skills, mastering them with new educational methods and actions. This is extremely important for the formation and improvement of knowledge, thinking and beliefs. Therefore, this method is an integral basis of any other teaching method and a necessary prerequisite for the didactic connection of different teaching methods with each other.
Опис
Ключові слова
самостійна робота, викладання біології, освітній процес, independent work, teaching biology, educational process
Цитування
Османова О. Е. Особливості самостійної роботи учнів на уроках біології / О. Е. Османова, І. М. Журавльова // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 96–97.