Методичні рекомендації по створенню і користуванню дистанційним курсом «Історія Стародавнього світу» на базі платформи Moodle (Модуль 2. Історія стародавніх Греції і Риму)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях наведено покрокові інструкції з роботи з ресурсами дистанційного курсу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти історичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди з досвіду роботи над електронним навчальним курсом «Історія стародавніх Греції і Риму». Вони містять загальні вимоги до дистанційного курсу та алгоритми роботи з найпоширенішими ресурсами та діяльностями MOODLE. Методичні рекомендації адресовано як здобувачам, так і викладачам історичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. The methodical recommendations provide step-by-step instructions for working with distance course resources for students of the first (bachelor) level of higher education of the Faculty of History of Kharkiv National Pedagogical University named after H. S. Skovoroda based on the experience of working on the electronic educational course "History of Ancient Greece and Rome";. They contain general requirements for the distance learning course and algorithms for working with the most common MOODLE resources and activities. The methodical recommendations are addressed both to applicants and to teachers of the Faculty of History of Kharkiv National Pedagogical University named after H. S. Skovoroda.
Опис
Ключові слова
модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчання (Мудл), електронний навчальний курс, ресурси дистанційного курсу, компетентності, програмні результати навчання, Modular Object-Oriented Dynamic Learning (MOODLE), distance training course, distance course resources, competencies, program learning results
Цитування
Мірошніченко С. В. Методичні рекомендації по створенню і користуванню дистанційним курсом «Історія Стародавнього світу» на базі платформи Moodle (Модуль 2. Історія стародавніх Греції і Риму) : для здобувачів першого (бакалавр.) рівня іст. ф-ту / С. В. Мірошніченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 48 с. : табл.