Методичні рекомендації до курсу “Глобальна та регіональна географія послуг” для студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) всіх форм навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації з курсу “Глобальна та регіональна географія послуг” для студентів всіх форм навчання призначені для студентів, що навчаються за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія). Методичні рекомендації є складовою відповідного навчально-методичного комплексу, однієї з важливих дисциплін у професійній і практичній підготовці бакалаврів спеціальності 014 Середня освіта. Географія. У методичних рекомендаціях висвітлено основні теми курсу, завдання до практичних і семінарських занять, питання та завдання для самостійної роботи, джерела для вивчення курсу. Methodological recommendations from the course "Global and regional geography of services" for students of all forms of education are intended for students studying in the specialty 014.07 Secondary education (Geography). Methodological recommendations are a component of the appropriate educational and methodological complex, one of the important disciplines in the professional and practical training of bachelors in the specialty 014 Secondary education. Geography. The methodological recommendations highlight the main topics of the course, tasks for practical and seminar classes, questions and tasks for independent work, sources for studying the course.
Опис
Ключові слова
географія послуг, методичні рекомендації, geography of services, methodological recommendations
Цитування
Муромцева Ю. І. Методичні рекомендації до курсу “Глобальна та регіональна географія послуг” для студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) всіх форм навчання / Ю. І. Муромцева ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 56 с. : табл.