АНТИОКСИДАНТНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ ЩУРІВ НА ТЛІ ТЮТЮНОВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Представлено аналіз активності антиоксидантної системи крові щурів, які піддавались хронічній дії тютюнового диму легкими цигарками «Прилуки». Досліджено потенційний вплив компонентів тютюнового диму на організм щурів, що підлягали хронічній тютюновій інтоксикації, за вмістом у їх сироватці крові основного метаболіту нікотину тіоцианіду К (котиніну); виявлено особливості активності дії неферментативної антиоксидантної системи та активності ензимної частини антиоксидантної системи на тлі тютюнової інтоксикації; з’ясовано активність процесів перекисного окиснення ліпідів при хронічному пасивному тютюнопалінні. Експериментально доведено, що під впливом пасивного обкурювання організму щурів знижується активність ферментативних та неферментативних ланок антиоксидантної системи організму, які відповідають за контроль вмісту вільних радикалів та активних форм оксигену в крові, регулюють їх вміст та гальмують за потреби. Представлен анализ активности антиоксидантной системы крови крыс, подвергавшихся хроническому действию табачного дыма легкими сигаретами «Прилуки». Исследовано потенциальное влияние компонентов табачного дыма на организм крыс, подлежащих хронической табачной интоксикации, по содержанию в их сыворотке крови основного метаболита никотина тиоцианида К (котинина); выявлены особенности активности действия неферментативной антиоксидантной системы и активности энзимной части антиоксидантной системы на фоне табачной интоксикации; выяснена активность процессов перекисного окисления липидов при хроническом пассивном табакокурении. Экспериментально доказано, что под влиянием пассивного окуривания организма крыс снижается активность ферментативных и неферментативных звеньев антиоксидантной системы организма, которые отвечают за контроль содержания свободных радикалов и активных форм кислорода в крови, регулируют их содержание и тормозят при необходимости. The article presents an analysis of the activity of the antioxidant system of rats chronically exposed to tobacco The article presents an analysis of the activity of the rats’ antioxidant system chronically exposed to tobacco smoke from light cigarettes «Pryluky». The potential effect of tobacco smoke components on the body of rats subject to chronic tobacco intoxication is evaluated via the content of the main metabolite of nicotine – thiocyanide K-cotinine – in their serum; the features of activity of the non-enzymatic antioxidant system and the activity of the enzymatic antioxidant system against the background of tobacco intoxication are revealed; the activity of lipid peroxidation processes in chronic passive smoking is elucidated. It is experimentally proven that under the influence of rats’ passive smoking the activity of enzymatic and non-enzymatic parts of the antioxidant system of their bodies, which are responsible for controlling free radicals and reactive oxygen species in the blood, regulate their content and inhibit as needed.The trend of reducing the activity of glutathione in the blood of rats subjected to chronic exposure to tobacco smoke by light cigarettes was established as follows: males – by 7%, females – by 5%, compared to control groups. Passive smoking caused by light tobacco products leads to the intensification of lipid peroxidation processes, which is accompanied by an increase in the concentration of products in the body that have a high reactivity and be able to make a systemic damaging effect on the cell. There was an increase in the level of MDA in groups of males and females who were exposed to chronic smoking with light cigarettes: the content of MDA in the blood of males exposed to passive smoking increased statistically significantly compared with the control group by 16% and in the blood of females – by 12%. It was found that the concentration of vitamin A in males’ bodies exposed to chronic passive smoking tended to decrease, while in females’ ones – almost did not change, however, under the influence of components of tobacco smoke there is a statistically significant decrease in the concentration of carotenoids. Chronic passive smoking of male and female rats did not affect the concentration of vitamin C.
Опис
Ключові слова
антиоксидантний стан, тютюнова інтоксикація, вітаміни, котинін, глутатіонпероксидаза, антиоксидантное состояние, табачная интоксикация, витамины, котинин, глутатионпероксидаза, antioxidant state, tobacco intoxication, vitamins, cotinine, glutathione peroxidase
Цитування
Антиоксидантний стан організму щурів на тлі тютюнової інтоксикації / Т. Є. Комісова, І. А. Іонов, Л. П. Коваленко, А. М. Гладких // Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія. – 2021. – № 1. – С. 59–66.