ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ФАКУЛЬТЕТІВ МИСТЕЦТВ УНІВЕРСИТЕТІВ ЗАСОБАМИ ГІТАРНОГО МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Херсонський державний університет (ХДУ), Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У статті порушено проблему формування професійної компетентності випускників факультетів мистецтв університетів засобами гітарного мистецтва. Здійснено спробу довести, що необхідними для її формування є знання та уміння виконавського складника. З-поміж засобів гітарного мистецтва, що мають значний педагогічний та виконавський потенціал, виокремлено знання щодо історії світового та українського гітарного мистецтва, опанування різними гітарними стилями, уміннями (технічні; уміння фразувати, акцентувати; володіння гармонією, темпом, метром та ритмом; володіння формою твору та стилем епохи, країни, школи, композитора, виконавця). В статье затронута проблема формирования профессиональной компетентности выпускников факультетов искусств университетов средствами гитарного искусства. Осуществлена попытка доказать, что необходимыми для ее формирования являются знания и умения ее исполнительской составляющей. Среди средств гитарного искусства, которые имеют значительный педагогический и исполнительский потенциал определены знания истории мирового и украинского гитарного искусства; владение разными гитарными стилями, умениями (технические; умение фразировать, акцентировать; владение гармонией, темпом, метром и ритмом; владение формой произведения и стилем эпохи, страны, композитора, исполнителя). In article affected by the problem of formation of professional competence of graduates of faculties of arts of universities by means of guitar art. In the article we analyze only knowledge and skills which are necessary for the formation of its performing component by means of guitar art. As a result of the formation of performing component professional competence of the graduate, should be generated such abilities: technical; ability to phrase, accent; to own harmony, rate, rhythm; to own the form of product and style (epoch, the countries, schools, the composer, the performer).
Опис
Ключові слова
професійна компетентність, виконавський складник, випускники факультетів мистецтв, засоби гітарного мистецтва, профессиональная компетентность, исполнительская составляющая, выпускники факультетов искусств, средства гитарного искусства, professional competence, performing component, graduates of faculties of arts, means of guitar art
Цитування
Матвєєва О. О. Формування професійної компетентності випускників факультетів мистецтв університетів засобами гітарного мистецтва / О. О. Матвєєва, А. В. Мартем’янова // Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Сер. : Педагогічні науки / Херсонський державний університет ; [редкол.: Федяєва В. Л. (голов. ред.) та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2017. – Вип. LXXVIІ, т. 2. – С. 95–99.