Карнавальність як літературне явище

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто карнавальність як явище, що було введено в літературознавство М. М. Бахтіним і позначає результат впливу традицій середньовічного карнавалу на культуру мислення. Карнавальність як явище літератури відноситься до епохи постмодернізму та вбачає в собі відображення повсякденного, реального життя як театру абсурду, апокаліптичного карнавалу. Традиція карнавального сприйняття простежується в літературі ХХ століття найчастіше в тих творах, для яких характерна тенденція моделювання історичних процесів в їх діалогічному звернені до минулого і майбутнього. В статье рассмотрена карнавальность как явление, которое было введено в литературоведение М. М.Бахтиным и обозначает результат влияния традиций средневекового карнавала на культуру мышления. Карнавальность как явление литературы относится к эпохе постмодернизма и видит в себе отражение повседневной, реальной жизни как театра абсурда, апокалипсического карнавала. Традиция карнавального восприятия прослеживается в литературе ХХ века чаще всего в тех произведениях, для которых характерна тенденция моделирования исторических процессов в их диалогическом обращении к прошлому и будущему. The article considers carnivality as a phenomenon, which was introduced into literary studies by M. M. Bakhtin and denotes the result of the influence of medieval carnival traditions on the culture of thought. Carnivality as a phenomenon of literature belongs to the era of postmodernism and sees itself as a reflection of everyday, real life as a theater of the absurd, apocalyptic carnival. The tradition of carnival perception can be traced in the literature of the twentieth century most often in those works, which are characterized by a tendency to model historical processes in their dialogic reference to the past and the future.
Опис
Ключові слова
карнавальність, літературознавство, студентські роботи, карнавальность, литературоведение, студенческие работы, сarnivality, Literary studies, student work
Цитування
Рибас К. Карнавальність як літературне явище/ К. Рибас // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 62.