FREEDOM AND SAFETY CONCEPTS IN THE CHILD’S INTERPRETATION (A CASE STUDY OF THE CHARACTER OF PIERRE NOZIÉRE)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-06
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The study reveals the process of developing such abstract concepts as FREEDOM and SAFETY in the mentality of a preschool child. For an adult, these concepts are relevant and significant all lifelong. The research is based on an autobiographical work of a well-known French writer Anatole France that is entitled “Pierre Nozière” and is made up of several short stories united by their content. Anatole France managed to create a character of a child by focusing on young children psychological traits. Several times, the writer compares a young child and a nestling. Analogies are observed in two aspects: a free bird vs a captive bird and a chick in a nest vs an abandoned chick. According to these contrasts, corresponding abstract concepts are developed in little Pierre’s consciousness. For the boy the concept of SECURITY is equal to the concept of HAPPINESS. The formation of the concept of FREEDOM is not clear-cut in the mind of the inquisitive child: although he longs for freedom, he understands that if there are no limits, then danger will arise. Such generalizations are made by the results of the analysis of the psychological characteristics of communicative and other activities of Pierre Nozière, those cognitive and emotional-volitional processes that influenced the formation of the child's personality. Дослідження розкриває процес становлення таких абстрактних понять, як СВОБОДА і БЕЗПЕКА у свідомості дитини дошкільного віку. Для дорослої людини ці поняття є актуальними та значущими протягом усього життя. В основу дослідження покладено автобіографічний твір відомого французького письменника Анатоля Франса "П'єр Нозьєр", що складається з кількох оповідань, об'єднаних за змістом. Анатолю Франсу вдалося створити характер дитини, зосередившись на психологічних особливостях дітей раннього віку. Кілька разів письменник порівнює маленьку дитину з пташеням. Аналогії спостерігаються у двох аспектах: вільний птах проти неволі та пташеня у гнізді проти покинутого пташеняти. Відповідно до цих контрастів у свідомості маленького П'єра формуються відповідні абстрактні поняття. Поняття БЕЗПЕКИ для хлопчика дорівнює поняттю ЩАСТЯ. Формування поняття СВОБОДИ відбувається у свідомості допитливої дитини неоднозначно: хоча вона і прагне свободи, але розуміє, що якщо не буде меж, то виникне небезпека. Такі узагальнення зроблені за результатами аналізу психологічних особливостей комунікативної та інших видів діяльності П'єра Нозьєра, тих пізнавальних та емоційно-вольових процесів, які впливали на формування особистості дитини.
Опис
Ключові слова
the concepts of FREEDOM and SAFETY, child psychology, Anatole France, Pierre Nozière, character, концепти СВОБОДИ і БЕЗПЕКИ, дитяча психологія, Анатоль Франс, П'єр Нозьєр, характер
Цитування
Radchuk O. V. FREEDOM and SAFETY concepts in the child's interpretation (a case studi of the character of Pierre Nozière) / Radchuk O. V. // Аргументи сучасної філології: свобода та безпека : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., Харків, 6–7 квіт. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 167–171.