СТАТУС ТА КАР’ЄРА ЖІНКИ В РАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: НА ПРИКЛАДІ ІСТОРИКИНЬ МІСТА КИЄВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджуються статус та кар'єра жінок у радянському суспільстві, зокрема в галузі науки, на прикладі жінок-істориків міста Києва. Авторкою розкрито соціокультурні, політичні, нормативно-правові та економічні умови, що впливали на статус жінок в радянському суспільстві; розглянуто особливості здобуття жінками вищої історичної освіти; проаналізовано можливості професійного росту та труднощі, з якими стикалися дослідниці в процесі інтеграції в академічну спільноту. Особлива увага приділена аналізу взаємозв'язку між вимогами радянського суспільства до жінок та професійною самоідентифікацією історикинь Києва. The work examines the status and career of women in Soviet society, particularly in the field of science, using the example of female historians of the city of Kyiv. The author revealed the socio-cultural, political, regulatory and economic conditions that affected the status of women in Soviet society; the peculiarities of obtaining higher historical education by women are considered; opportunities for professional growth and difficulties faced by female researchers in the process of integration into the academic community were analyzed. Special attention is paid to the analysis of the relationship between gender roles and the requirements of Soviet society for women with professional self-identification as historians of Kyiv.
Опис
Ключові слова
вища освіта, жінка, кар’єра, наука, науково-дослідна робота, науково-педагогічна робота, радянське суспільство, гендерна історія, higher education, woman, career, science, research work, scientific and pedagogical work, Soviet society, gender history
Цитування
Матей Ю. Ф. Статус та кар’єра жінки в радянському суспільстві: на прикладі історикинь міста Києва : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / Ю. Ф. Матей ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. історії України. – Харків, 2024. – 103 с.
Колекції