Зоологія безхребетних

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-09-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ФОП Петров В. В.
Анотація
Навчально-методичний посібник розроблений з метою надання методичної допомоги при виконанні лабораторних занять з зоології безхребетних тварин. Видання містить узагальнену теоретичну частину, опис лабораторної роботи, питання для самостійної перевірки знань студентів. Складено відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни. Учебно-методическое пособие разработано с целью оказания методической помощи при выполнении лабораторных занятий по зоологии беспозвоночных животных. Издание содержит обобщенную теоретическую часть, описание лабораторной работы, вопросы для самостоятельной проверки знаний студентов. Составлен в соответствии с рабочей программой по дисциплине. The educational-methodical manual is developed with the purpose of rendering the methodical help at performance of laboratory employment on zoology of invertebrate animals. The publication contains a generalized theoretical part, a description of laboratory work, questions for independent testing of students' knowledge. It is made in accordance with the work program on discipline.
Опис
Ключові слова
зоологія, безхребетні, тварини, лабораторні заняття, зоология, беспозвоночные, животные, лабораторные занятия, zoology, invertebrates, animals, laboratory exercises
Цитування
Мухіна О. Ю. Зоологія безхребетних : навч.-метод. посіб. для студ.-біологів вищих пед. закл. осв. / О. Ю. Мухіна, О. В. Антоненко ; відп. за вип. Л. П. Харченко ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – 148 с.