КОМУНІКАЦІЯ ЯК ГНУЧКА НАВИЧКА СТУДЕНТІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-04-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Успішна комунікація, як soft skill – це вже не бонус чи опція, а абсолютна необхідність для студента, який прагне до успішної кар'єри в суспільстві. Комунікативні навички – це вміння ввічливо і чітко висловлювати свої думки в усному та письмовому діалозі, вміння слухати і чути співрозмовників. На робочому місці ці навички включають ведення переговорів, презентацію ідей, публічні виступи, утримання уваги аудиторії, читання невербальних і вербальних знаків, дар переконання, ведення ділового листування. Усна комунікація характеризується вмінням говорити чітко і виразно, враховувати особливості особливості співрозмовників, як у спілкуванні з окремими особами, так і виступаючи перед аудиторією чи групою. На заняттях з англійської мови у ВНЗ, на мою думку, необхідно вчити студентів спілкуватися таким чином, щоб це не виглядало як сухе і побіжне опитування: питання – відповідь. Необхідно знати, які питання можна ставити в невеликих розмовах, а які не варто, дуже важливо проявляти щирість у спілкуванні. Важливо вдосконалювати навички спілкування, практикуючи дискусії або граючи в рольові ігри на заняттях зі студентами. Successful communication as a soft skill is no longer a bonus or an option, but the absolute must for a student, who aspires to a successful career in a society. Communication skills are the ability to express politely and clearly one's thoughts in oral or written dialogue, the ability to listen and hear interlocutors. In the workplace the skills include negotiating, presenting ideas, public speaking, holding the audience's attention, reading non-verbal and verbal signs, the persuasion gift, reporting business correspondence. Oral communication is characterized by the ability to speak clearly and distinctly, to take into account the interlocutors’ characteristics, both in communication with individuals and speaking in front of an audience or a group. At English lessons in universities, in my opinion, it is necessary to teach students to communicate in such a way that it does not seem like a dry and flash poll: a question – an answer. It is necessary to know which questions you can ask in small talks and which you shouldn't, it is great to show sincerity in your communication. It is important to improve communication skills by practicing discussions or playing role games at lessons with students.
Опис
Ключові слова
комунікація, soft skills, студент, навчання, тренінг, викладання, компетенція, communication, student, training, teaching, learning, competence
Цитування
Костікова І. І. Комунікація як гнучка навичка студентів / І. І. Костікова // Аргументи сучасної філології. Образ жінки: "жіноче", "феміністське", "фемінне" : матеріали другої Міжнар. наук. конф., Харків, 7–8 квіт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 160–165.