Українська мова в сучасній блогосфері

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано мову блогу в аспекті дотримання літературних норм на різних мовних рівнях. Виразними рисами сучасної української блогосфери є численні випадки свідомого чи несвідомого порушення норм на всіх мовних рівнях, а також наявність великої кількості варваризмів у мові блогів. Аналіз блогосфери засвідчує появу блогів і в інших сферах (маркетинг, юриспруденція, громадські зв’язки тощо), а також їхній внесок у розвиток відповідних галузей, що вимагає всебічного вивчення науковцями. В статье проанализирован язык блога в аспекте соблюдения литературных норм на разных языковых уровнях. Выразительными чертами современной украинской блогосферы есть многочисленные случаи сознательного или бессознательного нарушения норм на всех языковых уровнях, а также наличие большого количества варваризмов в языке блогов. Анализ блогосферы свидетельствует о появлении блогов и в других сферах (маркетинг, юриспруденция, общественные связи и т.д.), а также их вклад в развитие соответствующих отраслей, что требует всестороннего изучения учеными. The article analyzes the language of blogs in the aspect of compliance with literary norms at different language levels. The expressive features of the modern Ukrainian blogosphere are numerous cases of conscious or unconscious violation of norms at all linguistic levels, as well as the presence of a large number of barbarisms in the language of blogs. The analysis of the blogosphere shows the emergence of blogs in other spheres (marketing, law, public relations, etc.), as well as their contribution to the development of the respective sectors, which requires comprehensive study by scholars.
Опис
Ключові слова
українська мова, блогосфера, Інтернет, соціальні мережі, блогери, украинский язык, Интернет, социальные сети, блогеры, ukrainian language, blogosphere, Іnternet, social networks, bloggers
Цитування
Савченко А. К. Українська мова в сучасній блогосфері / А. К. Савченко // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 124–129.